Harangszó, 1911-1912

1912-03-31 / 21. szám

Ü. évfolyam 1912. március 31, 21-ik szám Szerkeszti K A PI BÉLA ev. lelkész. Előfizetési ír* egész érre közvetlen küldéssel 2 korona 60 fillér, csoportos küldéssel 2 korona. — Az előfizetési dijak, kéziratok és mindennemű meg­keresések a szerkesztőség olmére Körmendre (Vasvármogye) küldendők. Előfizetést elfogad minden evang. lelkész és tanító la. Tartalom: Gárdonyi Géza: Krisztus álma (vers.) — Kereszt tövén. — Zábrák Dénes: Ecce homo (vers). — Monda a Krisztus keresztjéről. Luther: A húsvéti kép. — Sántha Károly: Husvét ünnepén (vers). — Kapi Béla: Megiratlan húsvéti evangéliom. — Dr. K-vácsics Sándor: Közegészség. — Kiss Béla: Az igazi imádság (vers). — Egyházi talány. — Ki bánja meg ? — Orvosság a rágalom ellen. — Nagy István: A Gyámintézet és a Gusztáv Adolf Egylet. — Pohánka Margit: Végzet (vers). — Csite Károly: Farkasguzs. — Kicsiny nyílás. — Találó felelet. — Ország-Világ. — Persely. — Luther Társaság. Virágvasárnap. „A te királyod san." . . . jő hozzád alázato- Máté 21, 5. Krisztus álma/) Legenda virágvasárnapra. — A pálmafák alá vonult A Mester és a kis csapat, — Hol hűs árnyat ereszt a lomb, Pihenni fáradalmukat. S míg őket álom ringatá, Susogni kezd a kis liget: Mozdul a fa, virág, fűszál, Vonaglottak a tövisek. A Pálma kezdi: — Én vagyok A fák között, kit ő szeret, Ha fáradt volt, levélernyőm Föléje hűs árnyat vetett. S midőn hozsannát zeng neki A szent városban ifjú, agg, Útjára lombom ezrei S legszebb virágim hullanak. *) A Luther-Társaség kiadásában megjeleni Hárfaliartgok c. vallásos költemény gyűjte­ményből Sápadtan az Olajfa mond: — A nap leszáll s eljő az éj; S lappangva lombjaim alatt Az áruló már lesre kél. És eljő az Űr, s én hallgatom Gyötrődő lelke mit sóhajt. Két karja az éghez remeg . . . És rája villan dárda, kard. A tó színén feljő a Nád, Fürtös feje búsan zizeg: — Királyi pálca én leszek. Miért is szültek a vizek? A Tüske szúrós ágait Magához nyomva így zokog: — Átok reám e tőrökért, Én vérzem a szent homlokot. A Tölgy megbdrzong, s felsóhajt: — Holnap kivájgoak engemet. Holnapután a Golgotán A hóhér rajtam öli meg. A zöld Borostyán így rebeg: — Sírjához innen kúszom én S ezer karommal ölelem Ki legjobb volt a föld színén. A kis liget virágai Susognak erre sírva mind: — Oh elmegyünk ráomlani, Sírján kiadni lelkeink! Főikéi az Úr. S a kis csapat Indul a szent-város felé. Az Úr előbb mindkét kezét Áldásadón fölemelé: — Nézzétek — szól — a harmatot: Mint könnyek ezre úgy ragyog. Gárdonyi Géza. Nagypéntek. „Jézus monda: elvégeztetett minden. És lehajtván fejét, klbocsátá lelkét." János 19, 30. Kereszt tövén. Az a kérdés, hogy átérezzük-e igazán nagypéntek gyászát?... Fel­öltöztetjük-e lelkünket éj fekete ruhába s megtesszük-e Jézussal az útat a megváltás keresztjéig ?... Nem egyszerű emlékezésre van szükségünk, bár ez is fontos. Az Igaz ártatlan kinoztatására való visz-

Next

/
Oldalképek
Tartalom