Harang, 1990 (2. évfolyam, 1-25. szám)

1990-09-01 / 22. szám

Szent István és a szlovák nemzeti érzés V I HARANG 33 Magna Moravia rövid életű -de a szlovákok történeti tudatában kiemelkedő jelentőségű - dicsősége a történelmi Magyarország északi területének utódállama számára rendkívüli beccsel bír. A fiatal szlovák nacionalizmus napjainkban, amikor megtagadja Szent Istvánt és a hozzá fűződő összes politikai és egyházi tradíciókat, politikai ideálokért Nagy-Moráviához, egyháziakért pedig Pribinához, a nyitrai részfejedelemhez és Cirill és Metód szláv apostolokhoz fordul, mint hiteles történelmi személyiségekhez. Ám nemcsak szembefordul a Szent István-i tradíciókkal, hanem egyenesen letagadja, hogy ilyen hagyományok bármikor élhettek volna a szlovák nép körében. Ez a szemlélet azt állítja, hogy Szent István a szlovák nép leikétől ezer éven át teljesen idegenként elkülönült - nem hatott reá. Mintegy ellenpólusul, büszkén hirdeti, hogy Nagy-Moráviát, Pribinát, drillt és Metódot az ezeréves elnyomás ellenére is változatlanul tisztelte, mindvégig meg­maradt kultuszuk elevenen a szlovák­ság szívében. ■ 1920-ban Cirillt és Metódot Szlovákia védőszentjévé tet­ték meg. A nyitrai templom 1100 éves évfordulójára (1933) rendezett ünnepségek pedig arra adtak alkalmat, hogy „kimunkálják” a Pri­­bina-kultuszt. Amit a hetvenes években az ateista deklaráltságú, ám elszántan nacionalista kommunista szlovák kor­mány adminisztratív eszközökkel hatha­tósan támogatott. II. János Pál csehszlo­vákiai látogatása, Cirill és Metód kriszti­­anizációs szerepének jubiláns hangsú­lyozása a nacionalista érzelmű szlovák értelmiség körében a fentiekben vázol­takat újra megerősítette. Hogy a szlovák nacionalizmus milyen ideálokat tagad meg és milyeneket tűz maga elé - az teljesen politikai kérdés. S most itt nem is érdekes. El­lenben az a kérdés, hogy Szent István vagy Cirill és Metód hagyo­mányai éltek-e a szlo­vákok körében vagy sem, és ha igen: milyen mértékben, az nem po­litikai, hanem kizáróla­gosan történeti prob­léma - ezért azt csak történelmi források alapján, historikus módszerrel dönthetjük el hitelesen.

Next

/
Oldalképek
Tartalom