XXXV.9.c.1957 / 66. Újpesti Rádiószekrénygyár MSZMP Bizottsága. 1956.11.19. - 1957.08.02. Munkástanács iratai, névsorok, ülésjegyzőkönyvek

I I • 1 _ 3 _ 4^3 mutatkozik, majd közli, hogy néhány problémát a Munkástanács az Ü.B.- vel karöltve fog végrehajtani, illetve megoldani. Gulya szaktárs az Ü.B. nevében üdvözli az újjáválasztott Munkástanácsot. Előadja,' hogy az üzemi bizottságok is újjá lesznek választva és ebben a formájában majd együtt kell működnie a munkástanácsokkal. Üdvözli a sok- gyermekes családok segélyezési tervét, kéri azonban, hogy döntsék el hány gyerek után számit egy család sokgyermekesnek, valamint azt, hogy a szociális körülményeket is nézzék meg. Karner szaktárs bejelenti, hogy az ideiglenes Munkástanács igen sok ha­tározatot hozott, amelyeknek ismertetése, miután elintézést nyertek, szükségtelen is volna, egy pontot azonban, melyet elintézésre a végle­ges Munkástanács hatáskörébe utalt? ismertet, ez pedig a II. sz. telep­nek az inproduktiv dolgozók elbocsajtására vonatkozó kérése, melyet 4-8 fő irt alá. Az elbocsájtandó dolgozók a következők: Tóth János, Szilvá­gyi Jánosné, Ertler Olga, Csontos István, Fazekas József. Megjegyzi, hogy véleménye szerint nemcsak ennek az 5' főnek az elbocsájtásáról lesz szó, mert a normától való eltérés további elbocsájtástvon maga után. „ # Incze szaktárs kéri, ho^y a neveket ismételten, egyenként ismertesse üarner szaktárs, jelenlevők pedig szóljanak hozzá, főleg pedig a II. sz. üzem indokolja meg, ahonnan a kérés elindult. •Karner szaktárs: első Tóth János. Movács L. szaktárs felhivja a figyelmet , hoy a szakszervezeteket ujjá- választott demokratikus formájában meg fogjak tariaii, a leváltott szemé­lyeknek munkát kell biztosítani, a bosszuállás pedig mindennemű formá­jában elitélendő. 1 jQczó L. szaktárs előadja, hogy Tóth dánosnak nem ismerik munkakörét, fizetést nem tudják miért kap, .ezért javasolták, hogy be kell állitani termelő munkába. Ugyanez vonatkozik a többi személyekre is. t l Incze szaktárs kéri, hogy mások is szóljanak hozzá a kérdéshez. • Yiczián szaktárs javasolja, hogy bizottságot kell alakitani a 'kérdés el­döntésére, akik az 3 főn felül feleslegessé vált személyek sorsáról is döntenek. Incze szaktárs felhivja a figyelmet arra a körülményre, hogy az utcára senkit nem kivan a gyár juttatni és közli, helyesnek tartaná, ha a mű­szaki vezetőség foglalkozna ezzel a kérdéssel egy, a Munkástanács tagjai­ból alaleült bizottsággal együttesen. Tény az, hogy a racionalizálást a legsürgősebben végre kell hajtani. Koczó L. szaktárs javasolja, a racionalizálást ne úgy oldják meg, hogy egyik irodából egy másikat alakítanak. Szabóijev igazgató üdvözli a végleges Munkástanácsot. A racionalizálás kérdésevei kapcsolatban előadja, megállapitást nyert, hogy a műszaki és adminisztratív létszámban felesleg mutatkozik. Javasolja, hogy minél több inproduktiv állást szüntessenek,meg, felhivja a figyelmet azonban arra, hogy a minisztérium rendeletéihez alkalmazkodni kell, valamint fi­gyelembe kell venni a leépítendők szociális helyzetét. Úgy gondolja, hogy & racionalizálás kérdését a műszaki vezetőségnek a Munkástanács el­nökségével kellene megtárgyalni, minden egyes dolgozónak azonban fel kell ajánlani a termelő munkát. V

Next

/
Oldalképek
Tartalom