XXXV.1.g / 5. MSZMP Budapesti Bizottsága Archívuma. d.n. 1956-os eseményekkel kapcsolatos iratok: Az "ellenforradalom" elleni röpcédulák, munkára való felhívás stb.

Nyílt levél a magyar dolgozó néphez 'l Honfitársaink, munkás és paraszt testvéreink ! Az alulírottak: Apró Antal, Kádár János, Kossá István és Münnicb Ferenc miniszterek, Nagy Imre kormányának volt tagjai bejelentjük, hogy 1956. november 1-én megszakítva ezzel a kormánnyal minden kapcsolatunkat, kiléptünk a kormányból és kezdeményeztük a Magyar Forradalmi Munkás- Paraszt Kormány megalakítását. Erre a felelős lépésünkre annak felismerése késztetett, hogy a reakció- nyomása alá került és tehetetlenné vált Nagy Imre kormányán belül nem volt többé semmi módunk cselekvésre a Népköztársaságunkat, a munkás-pa­raszt hatalmat, szocialista vívmányainkat megsemmisítéssel fenyegető, mindí nagyobb erővel jelentkező ellenforradalmi veszéllyel szemben. Meggyilkolták a munkásmozgalom több évtizedes múltra visszatekintő- megbecsült harcosait: Mező Imrét, a Nagybudapesti Pártbizottság titkárát. Kalmár elvtársat, a munkásmozgalom régi csepeli harcosát, Sziklai Sándor ezredest, a Hadtörténelmi Múzeum igazgatóját. Ezeken kívül tömegesére ^ irtották ki a munkásosztály és parasztság közmegbecsülésben állott fiait. Nem nézhettük tovább tétlenül a cselekvésre képtelenné vált kormány tagjaiként, hogy a demokrácia leple alatt ellenforradalmi terroristák és ban­diták állati módon gyilkolják le legjobb munkás és paraszt testvéreinket, rettegésben tartják békés állampolgárainkat, anarchiába döntsék hazánkat, és hosszú időre az ellenforradalom igájába hajtsák egész népünket. Magyar dolgozók, honfitársak, munkástestvéreink, elvtársak. Elhatároztuk, hogy minden erőnkkel küzdünk a reakció, a fasizmus fenyegető veszélye és azok népgyilkos bandái ellen. - -f! Felhívjuk Népköztársaságunk minden hű fiát, a szocializmus mindé* hívét, elsősorban a kommunistákat, a magyar munkásokat, bányászokat, a parasztság és értelmiség legjobb fiait, támogassák a Magyar Forradalmi Munkás-Paraszt Kormány minden intézkedését, egész népfelszabadító harcát. 4 Budapest, 1956. november 4-én. Apró Antal sk. * t r" Kádár János sk. M~2>Jp > ~ ^ ' Kossá István sk. Magyar Jrszágos Lavéftár országos levéltár Dr- Münnich Ferenc

Next

/
Oldalképek
Tartalom