XXXV.1.g / 3. MSZMP Budapesti Bizottsága Archívuma. 1957.02.21. - 1957.11.28. 1956-os eseményekkel kapcsolatos iratok: Az ellenforradalom mártírjaival kapcsolatos feljegyzések, utca elnevezési javaslatok.

' ' ■ M i A Magvar Szocialista Munkáspárt Ideiglenes Központi Bizottságának ~ ' 4 ! • Budapest, ■ - !'V Az MSZMP.XLX.kerületi aktivaértekazletén 11.17.-én felvetődött a Magyar Ifjúság IIíl6.i számában .megjelent ” Vádolnak a sírból visz- szajöttek " cikke, amelyből megdöbbenve értesültünk arról, hogy a Köztársaság téri pártház ostrománál szadista kegyetlenséggel meg- kinzott és megölt ÁVOS-ok közül életben maradt két sorkatonáról még mindég nem gondoskodott a Kormány. Ezzel'kapcsolatban a kb. llo. főt aktiVa égé négytagú bizottságot bizott meg az ülés követelésének a továbbításával.' • Az Aktivá megállapította; megdöbbentő az, hogy a B.M, vezetői még ma is felületesen kezelik azoknak a mártíroknak az ügyjit, akik a pro­letárdiktatúra és a munkáshatalom érdekében életüket,, illetve testi épségüket áldozták. Ugyanakkor köztudomású, hogy az ellenfoaradalom- ^ bán résztvetteket és hozzátartozóikat egyesek a Vöröskereszten keresz- ™ tül messzemenő támogatásban részesítik. Kormáriunk elsőrendű kötelessége, hogy azokat az embereket, akik még ma 1 is ilyen felületesen és felelőtlenül kezelik harcosaink és mártírjaink ügyét, haladéktalanul váltsa le és a néphez hü, az emberekkel törődő elvtársakat tegyen a helyükre. Követeljük, hogy Kormányunk haladéktalanul kutassa fel mindazokat,akik az eílenforridalmárok miatt-kárt szenvedtek testi épségükben,illetve az elhunytak hozzátartozóit. Ebben vegye igénybe párttagságunk leg­szélesebb rétegének segítségét. Követeljük, hogy Kormányunk a legrövidebb időn belül hozzon olyan ren­deletét, amely teljes anyagi és erkölcsi segítségben részesíti azokat a mártírokat, illetve azok hozzátartozóit, akik életüket vagy testi épségüket áldozták a szocialista rendért. £ A XIX kerületi MSZMP szervezet ^ aktivaértekezletének megbízá­sából : X^^^^.^.vez. Í /. - Pinczés ’ Tatár Álad ár né Borbély Antal. I , r CSS32ÁS0S tEVéí-TÁJI L —

Next

/
Oldalképek
Tartalom