XXXV.1.g / 2. MSZMP Budapesti Bizottsága Archívuma. 1957.01.12. - 1957.10.08. 1956-os eseményekkel kapcsolatos iratok: Jelentések az "ellenforradalom" okozta károkról, jegyzék a Köztársaság téri székházából eltulajdonított tárgyakról

" i s. , . \ S : ____— l B udapest Főváros Tanácsának Végrehajtóbizottsága. Jelentés. 1956. október 23-a utáni események következtében a fővárost ért károkról, azok helyreállításáról, továbbá az ebből származó rend­kívüli feladatokról és azok végrehajtásának jelenlegi állapotáról. Épületek és lakások helyzete: Budapest területén 1956. október 23-át követő harci események so- 0 rán összesen 4.678 épület sérült meg. Ebből könnyebben sérült é- pület, ahol a kár nem haladja meg a 25 #-ot, 3.142 25 $-os kárt 0 meghaladó épületek száma pedig 1.536 77 épületet teljesen le kell bontatnunk és 45 épületet pedig teljesen újjá kell építenünk. Je­lenleg még 123 olyan épület van, amely életveszélyt jelent. A kerületenkénti felmérés ezzel kapcsolatban megtörtént és kerüle­tekként megállapítottuk azt is, hogy mikorra várható a helyreállí­tások befejezésének előrelátható megtörténte. Ez az időpont termé­szetesen kerületenként változó, de a legkésőbbi időpont sem távo- i labbi, mint szeptember 1-e. ' A helyreállítási munka során folyik a romos épületek ujjáépitésé- 0 nek városrendezési felülvizsgálata, a helyreállítási tervezési programm készítése az egyes főútvonalakra vonatkozóan, egyes főút­vonal szakaszok árkádositásának tervezése, az Üllői-ut és Ferenc kőrút kereszteződésének tervezése és az üzlethelyiségek hyelyreál- litásához tervezési szempontok kiadása. Természetszerűleg ezeken a munkákon kívül több más hasonló feladat végrehajtása folyik pár­huzamosan. i Ma már pontosabb adaiok állnak rendelkezésünkre a lakásokban ke­letkezett károkról. Felméréseink szerint 13.o7o lakás sérült meg. Teljesen megsemmisült és ezért lebontandó 1.395 lakás. A lakáská­rok különösen a VII. VIII. IX. és a XXI. kerületben jelentősek. A helyreállítási munkák azonnal megindultak és előrehaladásukat mutatja az, hogy a helyreállításra kerülő lakások közül 6.2o7 már lakható állapotban van és folyik a munka 3.625 lakás helyreálli­OR&ÁGOS LEVÉLTÁR á

Next

/
Oldalképek
Tartalom