XXIII.219.a.2 / 18. kötet XIX. Kerületi Tanács Végrehajtó Bizottsága. 1957.03.11. Jelentés a március 22-itanácsülés előkészítéséről

1 Latos Mihálynét ifeyetértek, a felmerült javaslatokkal-. A Dóra elvtárs által >■'m 1 xtét11;ekke 1 egyetértek, azokat a/java/ tanácsülést beszéd­ben feltétlenül érvényre juttatjuk. Az állandó bizottságok átszerve­zésére vonatkozó javaslatot el kell készíteni. Az Oktatási Á.B. el­nöki teendőivel pedig ideiglenesen, egyenlőre a tanácsülésig Halesi János elv-társat bízzuk meg, s jóváhagyólag a Tanács elé terjesztjük.- A tanácsülés! beszédet nem a VB, függetlenített tagjainak, hanem a teljes VB-nek kell elkészíteni. Ennek a beszámolónak kollektív beszá­molónak kell lenni. Bele kell venni & helyi viszonyokat is azt, hogy • a Nemzeti Bizottságba delegált 4- tanácstag közül csak 1 tanácstag állt helyt a Mézes elvtárs. A Végrehajtó Bizottságot ki kell egészí­teni, mert csökkent létszámmal nem tudja az előtte álló feladatokat ellátni. Itt szeretném megemlíteni, hogy a Párt határozatában ki- l mondja, hogy, most már a Tanácsok-is kezdjék meg törvény szerinti mü- ^ ködösüket, tehát ebben a félévben már tjarácstagi beszámolókat is kell tartanunk, mert ezt a Tanacatörvény előírja. Határozat • • A Végrehajtó Bizottság: 46./1957.SZ. Utasitja a V.B. Elnökét, hogy a tanácsülésen Mskay Zádor, . árközy Mihály, zalay István, Beck Irma tanácstagok személyében tegyen javaslatot a Végrehajtó Bizottság kiegészítésére. Határidő* 1957. márc.22. Felelős: Lados Mihályné VB. áLnök, 47./1957.az. * A tanácsülés előkészítéséről szóló jelentést ^ elfogadja, egyben utasítja a VB. Elnökét-, hogy a tanácsülés! be- 1 számolót az elhangzottak figyelembevételével állítsa össze és rend­kívüli VB, ülésen terjessze a Végrehajtó Bizottság tagjai elő. Határidő: 1957. márciu.8 18. Felelős: Lados Mihályné VB. lnök. Napirend után: Í. Hazfcezelőségi Igazgatósággal kapcsolatos bej elentés. Slőadő: Lados Mihályné VB. Elnök. A XIX.kér. HázkezelőBégi Igazgatóság igazgatója azzal a kéréssel m fordul a Végrehajtó Bizottsághoz, hogy fizetését 3 oo.- Ft-ttal ^ emeljük, mert a többi kerületek H.I. igazgatói több fizetést kap­nak. Indoklásként azt hpzz& fel, hogy szakmai tudása és hosszú éve­ken keresztül szerzett gyakorlati tapasztalata ezt alá támasztja. A másik kérése az, hogy a VB. hozzájárulásával a vállalat főkönyve­lője az igazgatói alapból l.ooo.- Ft. jutalmazási dijat kapjon. Ezzel nem értek egyet, mert a közelmúltban olyan jelentést kaptunk a főkönyvelőről, hogy kisajátítja a vezetést, tehát nem saját mun­kakörét igyekszik ellátni. Határosat A Végrehajtó Bizottság: 48./x95i.sz. A XIX.kér. Házkezelőségi Igazgatóság igasgató-

Next

/
Oldalképek
Tartalom