XXIII.219.a.2 / 18. kötet XIX. Kerületi Tanács Végrehajtó Bizottsága. 1957.03.11. Jelentés a március 22-itanácsülés előkészítéséről

I W Budapest Főváros YIX,kér,Tanácsának Végrehajtó Bizottsága. JELENTÉS .16 9 v a március 22-i tanácsülés előkészítéséről. A március 22-i tanácsülésen 1956. október 23. óta eltelt idők eseményeinek megtárgyalására került sora Tekintettel arra, hogy a napirendi pont feldolgozása igen kö­rültekintő munkát igényel, ezért az előkészítő munkát már ja­nuár első napjaiban megkezdtük. A tanácstagok részére^osopor- tos megbeszéléseket tartottunk. A megbeszéléseken tájékoztat­tuk a tanácstagokat az októberi eseményekről és egyben felkér­tük őket, amennyiben tudomásuk van az ellenforradalmi események­kel kapcsolatos dolgokról, úgy legyenek segítségünkre az anyag feldolgozásában, A megbeszéléseken számos jó észrevétel hangzott el a tanácsta­gok részéről a Tanács munkáját illetően.is. Szükséges, hogy ezeket a javaslatokat a jövőben figyelembe vegyük, mert csak ezek figyelembevételével tudjuk kijavítani a Tanács munkájában még meglévő hibákat. Pl, ilyen javaslat volt, hogy a tanácsta­gok a tanácsüléseken hozzászólásaikat mindig a napirendi pontra vonatkozóan tegyek meg, s no panasz előterjesztéseket tegyenek, mert ezzel a tanácsülés színvonalát minőségileg csökkentik. Ugyancsak a napirendi ponttal kapcsolatosan megbeszéléseket tartottunk az állandó bizottságok elnökei és titkárai részére is* Az állandó bizottságok elnökei cs titkárai egyöntetűen egyetér­tésüket fejezték ki abban, hogy az októberi események során el­lenforradalmi elemek garázdálkodtak kerületünkben. Továbbá kér­ték a Végrehajtó Bizottságot, hogy a jövőben mindig reális ké­pet és helytálló adatokat szolgáltasson a Tanács tagjainak,vala­mint a lakósSágnak, A tanácsülés előkészítésével foglalkozott továbbá az M.Sz.M.P,cso­port vezetősége is. Majd, 16-án az M.3z,M*P« csoport tagjai tár­gyalják meg a tanácsülés! anyagot* A tanácsülés! beszámoló vázlatát a Végrehajtó Bizottság jóváhagyá­sa után a tanácstagok részére megküldjük. Pelkérjük a Tanács tag­jait, hogy a vázlat alapján felkészülésükkel biztosítsák a tanács­ülés eredményességét A tanácsülés elé terjesztjük a Végrehajtó Bizottság, valamint az állandó Bizottságok kiegészítésére vonatkozó javaslatot. Az állan­dóbizottságok részéről már érkezett a Végrehajtóbizottság tagjaira javaslato Jóváhagyásra előterjesztjük az Ifjú Gárda Művelődési Ház átadásá­ról szóló végrehajtóbizottságihatározatot. Budapest, 1957* március 6. , LADOS MIHÁLYNÉ s.k. VB.Elnök,

Next

/
Oldalképek
Tartalom