XXIII.219.a.1 / 61. kötet XIX. Kerületi Tanács tanácsülései. 1957.11.19. Javaslat az 1958. évi költségvetésre ("ellenforradalom" okozta pénzügyi károk)

Az agitálás még mindig nem elég kielégítő. Bz egyik fontos fela­datunk. Nem sokat "beszélünk a dolgokról, mindent természetesnek veszünk. Az indokolatlan szidással szemben keményen fel kell lép­nünk. Eszembe jut egy jelen*, az Egy éjszaka c. színdarabban lát- ' tam, amikor a legizgalmasabb résznél bejön a Tanács titkárához az illegális szervezet vezetője és veszekedő hangon kérdi, mi van az -utakkal? Kedves Vaszilijevics bácsi maga ilyenkor is veszekszik a Tanáccsal? Hát miért ne, mondja 6, hiszen a Tanács a mienk! Az enyém! Nekünk is éreznünk kell, hogy a Tanács a mienk, s nem azért gyakorolunk birálatotr, merg bántani akarjuk, ellenkezőleg, segíte­ni akarjuk munkájában. A költségvetés még nem minden ha papíron van, végre is kell azt hajtani. Ehhez járuljunk hozzá mindannyian segítő munkánkkal.- < <Magyar István* Az 1958. évi költségvetési végignéztem, de sajnos ami körzetünkben fájó pont, nem esik benne szó arról, mi lesz a volt téblagyár helyén lévő területtel? Meg mindezidáig nem egye­nesítették le a földgyaluval, s nem küldtek oda kubikusokat. A XX.kerületből odahordják a trágyát,' szemetet, ami nyáron nagy bűzt terjeszt, ügy hallottuk, hogy remizt akarnak oda építeni. Nem ezt kellene, hanem lakásokat. A troly-busz-garaget inkább a Száva-utcánál helyezzék el. A Pannónia-u. és Dózsa-ut sarkán is lehetne lakásokat építeni. Már 3 betonoszlop ott van, de nem tud­juk minek. Építésre alkalmas terület van elég, csak meg kell keres­ni. A Wekerle-telepen sok helyen a beton átkötő-csatornák be van­nak szakadva, sürgős javításra szorulnának. Még meg szeretném em­líteni a Sport-pálya ügyét. 2 évvel ezelőtt nagy költséggel épült, s új határozat alapján le kellene bontani. Ez nem helyes, mert az épitési anyagnak kb. 6o a volna csak használható A költségvetést egyébként eltekintve attól, hogy a mi körzetünk nem szerepel benne, helyesnek tartom és elfogadom. < Grühling Gyula: Az előttem szólók már elmondották észrevételeiket a költségvetéssel kapcsolatosan. Nekem is az a véleményem^, hogy a Wekerle-telepi téglagyár helyét be kell épiteni, s nem garaget épiteni, mert az egy csendes hely, közel van a villamoshoz, oda csak lakóházakat építsenek. 1958. évre a lakósság kérése az, hogy a Cukrász-u. és Bobond-u.sarkára, vagy a -Gyáli-út sarkára telefon- - fülkét állítsanak fel. Mint Eü. ÁBw tag ellenőrző utam alkalmával megállapítottam, hogy a Kossúth-téri piacon rendkívül sok az egér, nagy kátt tesznek az élelmiszerekben, s gabonaféleségekben. A bódé­kat kívülről egy 4o-5o cm betonlappal kellene ellátni, azt az ege- ' rek nem tudnák átrágni. * Hochwalter János* A cigányok ellenőrzésével kapcsolatban javasolom a VB. felé, tegyenek lépéseket a felsőbbszerveknél, hogy tiltsák meg a különböző szerveknek az engedélyek kiadását. A magam részé­ről feljelentéssel élek a Belügyminisztérium felé, s kérem, hogy határozzák meg, melyik hatóság adhat gyűjtési engedélyt a cigányok­nak. Ha a cigányok nem tartják be a közegészségügyi követelménye­ket, jelentsék fel őket. Sajnos nem lehet őket a hygiene állapotá­ba helyezni, mert ha ma felöltöztetjük őket, holnap már ismét ron­gyaikat veszik fel a cigánygyerekek. Pertőtlenitini is nehéz őket, mert ha neászét veszik, hogy hajnalba kimegyünk, este nem mennek haza. Az ellenforradalom óta kinyílt a szemők* a cigánykérdés or­szágos kérdéssé vált. A börtönökből sok kiszökött, nehéz az össze­fogásuk. Ha a Tanács adja majd ki nekik a gyűjtési engedélyeket, jobban rendet tudunk teremteni közöttük. re I _______________________________________________________,- 8 -

Next

/
Oldalképek
Tartalom