XXIII.218.a.2 / 24. kötet XVIII. Kerületi Tanács Végrehajtó Bizottsága. 1957.04.05. Jelentés a kerület egészségügyi helyzetéről ("ellenforradalom" hatása)

* ' ..J2ilírrpat, XyiII.ker.Tanáoa YJT/III »F-5az aj ü,m, j osztály _i. Je 1 entís ... kerület egészs 3; iiivi helyzetéről. e o Tisztelt Végrehajtó Bizottsági «jí1£tetí;rtete:114U9át “kBTotkez3 ■■»***** *««.*•. ^**T.Üi??'71/l'3,t4 Vtt A’0 °»“''»za ».-4 i*Ug GoncTozó, lertieaaon- ' , ? ' Onkcló l-l /rakazuro/ (ion. 3zó, 4 Iskolaorvosi körzeti rendelő, 5 h-ü . ,Píf i*??”?1. ?ín,3;l0» 8 ACSI /*“?“ 5» Oaeoa^ővSCS Intézet/, é 3 t ruxeti 3 Uce_.i olcsooo, 6 üzemorvosi rendelő /Ki sfpxt PnnA Hen eraü, m.azol-j,, cJ„P, Vt Ua..r/ Fiás? eithá^Sf któőtí, tott rendelések is üzemben vannak. b ^kosi, nai'eí^Sr^aé?/13 lDtSz<,t ?5*2i “ kf'rUlpt 86 k8rzptl ^aaának szók­Az eteszsé0ü^i osztály egyik fő feladata az egyes intézmények közötti zavartalan műkor os megszervezése, a gyógyító mellőző, közegé szsézaiiyi 3g járványügyi munka e^y oeh <.n<_olása, a munka menetének megfigyelésbe 3s ellen orz 3se s az esetleg előforduló hiányosságok megszüntet lse. A Rendelő Intézetnél a normális viszonyok helyreállás.. után ismét je­lentkezett a rag ebben is fennállott legsúlyosabb probléma a tulzsu- fDltsat. Annak ellenire, hofcy a Pestkörnyéki községek na^yrésze elv- oen Ipkui csőloc ott tölünk, - gyomorröntgen, a laboratórium és a rheuma osztály ebben u lekaj osoldsbun egyenlőre nem vesz részt ég ezáltal’ a munkája egyáltalán nem csökkent# mzen osztályokon kivül különösen a szemsszet as az ^orr-gége osztályon van túlterhelés. A problémát oróbál- v tűk a -unkáicló átcsoportosításával megoldani /nem dolgozók a déli órák­ban jelentkezhetnek es k/ ez viszont ^ tmcok és az intézet között igen gyakran vitákra 3s súrlódásokra vezet. Fokozza a túlterhelés t az is hogy a Szakrendelőben részint az orvos ok bete^sé^e, részint a nővl- f£k. betegS3ge folytán időnként súlyos káCerhiony mutatkozik. A megürü- lő állasokctt a jc 1 so t* rülotf'k való 0 lholy ozk^^si tör^kvss foly-* tán betölteni néha lehetetlen és gyenge értékű helyettesítésekkel va­gyunk k-anytelenek kísérletezni. Az intézet, szakmai munkája általában jó, 3s úgy a szak:, mint a körzetorvosok szórványosan panaszolt esetek­től eltekintve igen nagy erőfeszítéssel bár, de elvégzik munkájukat. Határozott e 1 or ehalacást jelent a kerület orvosi ellátása szempontjá- ból az, hogy f .hó 16-án megin 'ült az éjszakái ügyelet. jár a lakosság körabén i^yekeztünk tudatpsitani az éjszakai ügyelet kizárólagos első­segélynyújtó jellegét, v jelenleg még nem tartják be és ezáltal aka­dályozzak az a jeli ügyelet munkájút, ..ért előfordul, hogy rögtöni se­gítségre szoruló beteg elől veszik el az orvos életmentőteunkáját. A kerületben 2é körzeti orvos 26 körzetre osztva látja el a gyógyító megelőző orvosi munkát. A körzeti vonal káderhelyzete e pillanatban jobb mint a szakrendelés é# ük" en a napokban sikerült az" évek óta üre­sen álló imrei körzetorvosi állást végre betölteni. A rendelő intézet­nél külön pro-léma a fogtechnikai laboratórium munkája, melyre a la­kosság, köréből állandó panasz az, hogy fogpótlási' munkák valóban igen nagy várakozási i. o után készíti csak el. , X

Next

/
Oldalképek
Tartalom