XXIII.218.a.1 / 85. kötet XVIII. Kerületi Tanács tanácsülései. 1958.06.30. A kerületfejlesztési terv 1957. évi teljesítéséről beszámoló és az 1958. évi terv megállapítása ("ellenforradalom" hatása)

Útkarbantartáshoz dömperrel rendelkezünk, ezáltal az útjavítási munkákat könnyebben és gyorsabban lehet végrehajtani. Sütő Sándor: Kori, hogy a Felsőcsatári utat - mielőtt a perolajozá- i#ara sor korülne — javítsák meg* A gödröket temessék be, hengeres— sék le. Az útnak legalább az egyik oldalán szilárd burkolatú járdát epitsenok ki. Vállalja, hogy e felndutra a környéken lakók társadal­mi munkáját megszervezi. A Gyomrot úti orvosi rendelő epülete, meg a 45“ös háborús események következtében erősen megrongálódott. A menyezet erősen repedezett, as egésze diáiéi osztály nz épület megjavít ásáról intézkedjen. A rendelőben erősen zavarja az orvos munkáját a GyÖmrői utón elhala­dó dömperek zaja. Javasolja, ho/gr a rendelési idő alatt a dömpereket az útról tiltsák el. Gajdácsi István: Köszönetét mond a Végrehajtóbizottságnak a Bercsényi u. vízhálózat fejlesztésért. Tanácstagi beszámolóján egyik legfontosabb kérése volt a lakosságnak hogy a Dobozi u. és Vasvári P. u. sarkán létesítésnek fűszer közőr- tét. A kereskedelmi osztály e javaslat megvalósításának lehetőségeit vizsgálja meg. Választókörzetének egyik lakója azzal a panasszal fordult hozzá, hogy a Bokányi utcai iskola Szülői Munkaközözsége - a nevelők meg- ajundókozására — gyűjtést *nditottak. Azoknál a gyermekeiméi, akik­nek szülei pénzbeli felajánlást nem tettek, lerontották, ahol pedig nagyobb összeggel járultak hozzá az ajándékhoz, a már lezárt jegye­ken ia javítottak. Kéri, hogy a kér. Tanács e panaszt vizsgáltassa ki. Lakner Gyulai A hozzászólások alapján mt.gállapítható, hogy a tanács­tag elvtársak az 1957 évi terv teljesítésével, az 1958 évi terv elő­irányzataival általában véve egyetértenek. Megállapitliató továbbá az * io, hogy az egyes tanácstagi körzetekben még igen sok kérés megvaló­sítását sürgetik a választók. Ezok most a tervbe nem kerülhettek be, a szakigazgatási.szervek azonban vizsgálják meg a megvalósítás lehe­tőségeit és ennek várható időpontjáról a felszólaló tanácstag elvtár­sakat Írásban értesítsék. Fehér Imre tanácstag elvtárs a Főv. Szabó Ervin könyvtár átalakításáé­hoz nyújtott anyagi segítségért mond köszönetét a Vógrehajtőbizottoág nak. Ezzel kapcsolatban megjegyzi, hogy bár a könyvtár közvetlen irá­nyítás szempontjából a fővároshoz tartozik, azonban a tanácsnak mégis kötelessége, hogy nz olvasás lehetőségét « kerület lakói részére job­bá tegye. A Mikszát K. u. vízvezeték építés a tervből kimaradt. Miután ujtele- pülósről van szó, az igényt a Főv. Tanácshoz a VB. előterjesztette. A Főv.Tanács azonban közölte, hogy megvalósításáról ez évben nem le­het szó. Az engedélyezett vízhálózati fejieéztósi tervet a kerület erősen túl­teljesítette 3 km helyett 7 kca-t csőhálózatot fektettek le. Az osz­tály mindent elkövet annak érdekében, hogy ez évben is túlteljesítse a tervet ezen a vonalon. 1959 évi terv öanzeáilitásánál a Mikszát K. u., valamint a Széchenyi u. vizvezetékbővltését is szem előtt tartjuk. A Gyógypedíigógiai iskolának a Vörösmarty u. iskolába való áthelyezé­sét nem valószínű, hogy minden szülő szívesen fogadná. Még az egész­séges gyermekek szülei sem akarják gyermeküket az uj iskolába vinni- 6 -

Next

/
Oldalképek
Tartalom