XXIII.218.a.1 / 85. kötet XVIII. Kerületi Tanács tanácsülései. 1958.06.30. A kerületfejlesztési terv 1957. évi teljesítéséről beszámoló és az 1958. évi terv megállapítása ("ellenforradalom" hatása)

■* '' • “T­< Tanács Vógrohajtóbizottsá.ga. Tárgy: Jelentős ez 1957 évi kerületiejlesz­m- te 14. m , . tősi terv teljesi­Tisztelt Tanácsi tcséről. Az 1957 ovi kerületfejlesztési terv végrehajtását igen nehéz körül­mények között, az ellenforradalom ideológiai és gazdasági pusztításá­nak^ mog -el nem múlt hatása alatt kezdtük meg. Mint, ahogy az kerü­letünk egész lakossága előtt ismeretes, az ellenforrrdalom komoly karokat okozott a kerület épületeiben, elsősorban a lakóházakban, oktatásig intézmény ekben, közlekedésében, kereskedelmi hálózatban, 3tb. de igen nagy volt a rombolás az emberek belső gondcZalvilági­ban is. ~ Ilyen körülmények között a tanács és -szakigazgatási szervei előtt kettős feladat állott. Először el kellett tüntetni n. romokat, újra pezsgő életet kellett elindítani a kerületben, kemény és következe­tes harcot kellett vivni az ellenf orr .idolom meg meglévő hrt'sr ellen. Ugyanakkor ezzel párhuzamosan, tovább kellett haladni azon az utón, amely kiemeli kerületünket az évtizedes elmaradottságból, a múlt rendszer káros örökségét felszámolja, és valóban fővárosi színvonal­ra emeli Pestlőrinc és Imre lakosainak ólotót. Az 1957 évi kerületfejlesztési tervbe jelentős feladatok megvalósí­tása került, amelyeket - néhány kivételtől eltekintve - ha nehéz­ségek között is, do teljesítettünk. Az egyes feladatok teljesítésé­nek elmaradása a legtöbb esetben váratlanul folmei-ülő akadályok miatt következett be. így pl. a vizhálózat-fejlosztés tervének tel­jesítését akadályozta az évközben fellepő nagy. vízhiány, anyag és kapa.citás hiány ♦ Abban,'hogy az 1957 évi kerületfejlesztési tervet a következőkben ismertetésre kerülő, jó eredménnyel hajtottuk végre, feltétlenül sze­repe van annak, hogy munkánk során következet oson szc-m előtt tartot­tuk a Párt iránymutatását, a Kormány határozatainak szellőmében dől- ■ goztunk, támaszkodtunk az Alláraigazg atás demokratizmusában rejlő óriá­si erőre, jelentősen fejlesztettük a tanács éa kerület lakossága közötti tömegkapcsolatot. Ha d tanács a. kerületiejlesztósi terv fol­Í adatainak végrehajtás óban magára, marad, ha. a kerület lakossága nem támogatja a tapasztalt lelkesedéssel, lényegesen gyengébb eredmények­ről számolhatnánk most be. A lakosság aktivitása azonban nagy segít­séget jelentett és ez biztató jelenség a jövőre nézve, amikor még nagyobb arányú munkák, komoly tervek megvalósitása áll előttünk. Az 1957 évi kerületfejlesztési terv teljesítéséről szóló részletes jelentős a következő: N / . **■ . -2VÜH f/- yr\ . * . * i j • ■ -

Next

/
Oldalképek
Tartalom