XXIII.218.a.1 / 84. kötet XVIII. Kerületi Tanács tanácsülései. 1957.10.31. Jelentés a kerület oktatási helyzetéről ("ellenforradalom" okozta károk)

A gyermekek növelésé nők igen fontos eszköze a film* 33són a tér® az előző évekhez viszony itva bizonyos javulás tapasztalható, egy­re kevesebb azoknak a filmeknek a száma, melyet az ifjúság n® látogathat* A £i,1 girivízek vezetői találják meg a módját, hegy a 16 éven fe­lülieknek hirdetett filméi<3adás ok látogatására 16 éven aluliaknak no nyilj on lehetőeégftk'* nádudvari Iotvdaj Ifjúságunk nevelésé bon igen fontos szerep hárul apűáagó güsolcra • Ahhoz, hogy e feladatuknak maradéktalanul eleget tndjannfe tenni, szükséges, hogy az anyagi gondoktól lehetőség sze­rint mentesüljenek* A Uunkáa-paraszt Kormány méltányolva felelős- aégtdjee és nehéz munkájukat, fizetésüket rendezte. Kádár elvtáre kij mentette azonban, hogy ezzel a rendezéssel nem tele Intik végleg kLolégitettnek fizetési igényeiket* Joggal várja tehát a Kormány a pedagógusoktól, hogy dyan érzelmű ifjúságot neveljenek, akikre a szocIdista haza épitéee nyugodtan rábízható* Azok c nevelők, akik a népi demokratikus rendszerrel nem értenek agyét, inkább álljanak félre* Meg kell mondani, hogy az ellenf orraddL ómban sok nov ölő vett részt, óo magát as ifjúság részvételét is irányitotta• Az iskolai nevelő munka eredményességének alapvető feltétele a szülői ház és az iskda között kialakult jó kepesdat* Az ide dák­ban most indították meg az ölő adássorozatot a szülők részére, szük- ségos, hogy azon minél nagyobb számban résztvegyenek* A tanácsta­gok a szülők mozgó oltásához sújtsanak segítséget* A szocialista társadalom hatalmas összegeket fordít az ifjúság ál ötének szebbé tételére, az elesett gyerrac kék nevelóoéro,mig azelőtt a bűn útjára tévedt gyormokok sötét "letoljokba” korültek, ma modem, szépen berendezett nevelő otthonokban f ogláLkoztatJák ■ C, ke t • gr oe pite Sárétól Az inrei laké sság régi kérése, hogy a (Jvál felőli x részen építs®olt iskolát, ne kelljen a gyerekeknek 1 1/2 km—t ;^ralogolni ahhoz, hogy az iakdát elérjél. • s a kérés már igen megérett a megváló oltásra« Kár®, üqgy a 3 év ez terv második évére tervezzék be az iskolaépítést. f ótti Józsefi Az Iskdák gazdasági ellátottsága tekinteté bon igen rezhető még a múlt rendszer nemtörödtonségo, ds eléggé visszave­tett bennünket az októberi ellenforradalom is* Olvastán a fővá­rosnak egy terv -setét, mely azt tartalmazta, hogy >41yik kerület— ben milyen lét jsücéryék kerülnek megvalósításra. r.l az oka,annak, hogy a X7III* kerület © tervezetben egyáltalán nem szerepeiL7 gyakran tapasztulhalg a f Ilma z inházalcba n, hogy a 16 éven fdűl iák­nak való filmet 16 évűi aluliak is látogatják, az italbdtokban fiatalkorúakat is kiszolgálnak* Javas oloa, hogy a vendéglátóipar! vállalatnál és á mosiüzon vez^. tőségénél prémium feltétel legyen as is, hogy a korhatáron aluli gyermekeket szeszes itallal ne szdgálják ki. illetve moziknál a > 16 éven felüliek részére tartott rendezvényeknél a korhatáron alu­liakat ne engedjék be* Krikua Istvántól Teljes mértékben og-/átértek Harka olvtdrs bcssá- mdLóIávgT------------­. 4 -

Next

/
Oldalképek
Tartalom