XXIII.218.a.1 / 84. kötet XVIII. Kerületi Tanács tanácsülései. 1957.10.31. Jelentés a kerület oktatási helyzetéről ("ellenforradalom" okozta károk)

-'X. ,9 Budapest^Főv^os^VIIo _kero_Tanács_ Végrehaj tóbizottsá^a; Tanácsülés 1; napirendi tárgyának kivonatai Az Oktatási illandóbizottság a kerület okfcatásánakhelyzetéről a következő területekre osztva teszi meg jelentését a Végreh jt bizottságnak; I;- Politikai tájékoztató; ellenforradalmi események hatása; II;- Tárgyi feltételek; - III; Oktató-nevelő munka; IV; Oktatás személyi feltételei; V;- Középiskolák, óvódák helyzete; VI;- Oktatási osztály irányító munkája; VII;- Az illandóbizottság munkája; VIII; Úttörő Mozgalom munkája? Szülői munkaközösség munkája* IX; Gyám- és gyermekvédelem; i; Í Az 1956-57; tanévet igen kedvező politikai és pedagógiai feltéte­lek mellett kezdtük meg* Az M;D*P; Központi Vezetőségének júliusi határoz.atátje, az értelmi-- ségrli hozott határozatot a pedagógusok nagy része kedvezően fo PadS-jítusaink a határozatban a régi hibák kijavításának ószinto gyökeret vert dogmatikus hibákat, bürokratikus eljárási módokat kijavítsuk; cár* a és f e lha s zn ál ás ára, nevelésügyünk, nazanK: aagyowuuy a jl £ _ _ „ adottságainak magfeleié fejlesztésére Ü^^saÜnéhány héttel ütötték fel fejüket téves es káros nézetek. Csal^ ét szár­vésőbh nz októberi események után értettük meg, ogy Sltak a pedagógusok és a diákok körében ezek a . idegen gondolatok és milyen nagy károkat okoztak népgazdaságon* nők; de oktatásügyünknek is; ­Az októberi_események következtében megszakadt a rendes !°lÍSermlhtleStekdLlSl^öne|7íanáosbÍ5, a tanitás mnnkája azonban november 15-ig szü“®|?!í hS-üéÜÖ'torácEOnyi szünetig lemosok1*asökkantett *-

Next

/
Oldalképek
Tartalom