XXIII.216.a.1 / 52. kötet XVI. Kerületi Tanács tanácsülései. 1958.01.14. Beszámoló kerületünk kulturális munkájáról (októberi események után oktatás nevelés segítése)

I V a ttt=57 szervezetek elsősorban. a szervezeti, élet mc g teremt esa vei voO- W tafc^lftglSva az ellenforradalom után. i’erttleti vo azonyla ctan igen nTÍv in S fa Sít i aLeaie tt, hogy a sashalmi Szabadság Kulwrox ai;,nt sa- iát kezelésükbe vehettek. Az a körülmény, hogy a kulturo tthon jmyagi fenntartását teljes mértékben vállalniok kellett, nem teremteu„e meg egyben annak a lehetőségét is* hogy a kultuxmunka xartalmrlsg meg- Illnozott legyen® M-ágy eredményként kell elkönyvelni, hogy az i*- • juság megtanulja az önálló vezetést, * Szabadság kultúrház a 30VŐ- jk -hen az Ifjúság páza név alatt központi költsegve uessel ±9g aolgo [ -ni és ezzel lehetővé válik* hogy olyan éves tervet dolgozzon au amely a Inai túr munkának valamennyi területét felöleli^ az anyaga, feltételek biztosítása mellett az uj ev jo munkájához erkoiosi^se­gítséget jelent a KlSS-nok az a törekvése, hogy munkájához a nép­művelési, osztály, az állandóbizottság es a fiatal pedagógusok mun­káját is igénybeveszi, A politikai tudományé aé és szakmai ismeretek terjesztését fer- mészéttudományos Sársalat bevonásával kell elvegezni® Azonban ke- . • rületünkben csak az Ikarus kulJ urotthonaoan tartják ezt meg ^rend­szeresen .-izonkivül irodalmi előadások kereteben pl. Arany evior- ■ dűlőt nz"Árpádföldi fculturhás. valamint a oinkotai icossuth kul­túrotthon is tartott, Az ismeretterjesztő előadásokon tolta igen jól sikerült a cinkotai kossuth Kulturhnzban a Cinikus fiatalok, tanácstalan szülők" - vagy a paralizisről tartott egeszsegugyi elő­adás, do a politikai* avagy tudományos előadások iránt az érdeklő­dés csalaiéi a nullával egyenlő. Helyesen oldja meg_ az ismeretterjesz­tő előadást a rakóssztmihálvi Petőfi kulturhaz. mely cxö'ídas soroza- f tót tart egy-egy témáról, azonban nem 1-h-1 ezt megtenni Cinkeca " vagy Árpádföld esetében. ' „ „ , , ....... A TTIf-el közösen tovább folytatjuk a tanafolyamok es szakkc-ok L szervezését, mert a további haladás feltétele. hegy szemlélhető ^ - és .kisérle ti eszközökkel jól felszercílt kulturo ttkönaa.nk 1 ^ nek. A könyvtár munkájáról* Palán ott kell kezdeni* hogy x kerüle rdnk- 'SzaFr^rvoH könyvtár központi ellenőrzés alá került 1957. április 1-ével0 így a Tanács betekintése kisebb ellenérzé­sekre korlátozódik, A könyvtár feladata továobra is a .Kerüld L la­kosságának könyvvel való ellátása. i & könyvtár munkáját a népművelési állandóbizottság megtárgyalta és segítséget is adott pl. a Mátyásföldön létesítendő ponyváilo­r más helyiségének kérdésében. Az Uttörőházban biztosito n bolyét, valamint egy pedagógust, aki a kölcsönzésben nyújt segít; se got* ► a 2 el 1 eai f o r r a da lom Sashalmon látható kárt nem okozott* - a. padi öld ön és a Porrás tsz-ben elégették,, illetve széthordták a könyvöket es igy 464‘kg'to-t hiány van­A könyvtár 9 fr odaírni ’xrső le a vény t és egy nagyszabású olvasó-in.. láJLko'zót intette Az év folyamán több -kiállítást rendezetk melyet a politikai óvfooiulóL alkalmával könyvismertetőssal eg odkt *ve , . oldott meg. Propaganda munkája sorún Írásos uiya^gal, _v?m :mxn o - égi olvasók visszacsalogatására leveleket írtak és újévi üdvözlését küldtek 5 kerület lakóasagának„ A lakóbizottságokon korosé ut is próbálják az olvasókat bevonni és családidtógatásokam is eszkö­zölnek. ' . apö;- : ^ . ** 3 —

Next

/
Oldalképek
Tartalom