XXIII.215.a.1 / 34. kötet XV. Kerületi Tanács tanácsülései. 1957.06.06. Jelentés a VB munkájáról

Az ülés napirendje./Írásban/ Előadd:Valachi Gyula VB.elnök. Határozat. A Tanács Zo az ülés napirendjét a következekben határozza meg: 1./ A VB.munkájáról szélé jelentést. 2,/ Bejelentéseket, /egyhangú/ A NAIIH5ND l.TÁRCYA: A Végrehajtóbizottság munkáidról szélé jelentés. Előaad:Vaíachl Gyula VB.elnök. FELSZÓLALÓK: dr.Pesta László, Ziegenheim József ,dr. Sütő József .Szikéra Sándor.Lihalik Lajos,Lénárt Aladár,Derdék Tivadar,Varga Pál •Befed József* Danko Demeter,.Ziegenheim Józsefété István,Murányi András,Juhász Lajosné. DR.P23TA 3ZL0:A beszámolóban elmondottakkal egyetért,Több főbb kér­déssel kiván foglalkozni.Első kérésé a tanácstagokhoz szól.nyerjék vissza kedvüket a tanácstagi munkához. Az ellenforradalom előtti időben jel dolgoztak a terü­leten, bár munkájukért sokszor hálátlanságot is tapasz­talhattak. Az ellenforradalom alatti id'ben félre lett vezetve egy rétege a népnek.Vissza kell veze'ni őket a rendes kerékvágásba.Sokan a tanácstagok közül elked­vetlenedtek,mert nem tudták a lakosság jogos panaszait kielégíteni.Most amikor súlyos kárt okozott az ellen­forradalom, elpusztultaka iavak és íártunk,Kormányunk s a Fővárosi Tanács nehéz Helyzetben van,mert most sokkal kevesebb az,amit biztosítani tud,most kell meg­mutatni,hogy a választásnál méltó képviselőt válasz­tottak meg tanácstagjukban,A főgyűjtőcsatorna meg nem valósítása is elkedvetlenítette a lakosságot,de a harcot nem szabad abba hagyni.A kerület i-ért-intézőbizottságá­nak és a Tanácsnak szilárdan kell kiállani a kerület e speciális problémájának megoldása érdeíében,szükség van a váll ve tett munkára. Utolsó kérése a Fővárosi tanácstagoknak szól.Junius hó 17-én a Fővárosi Tanácsülés fogja tárgyalni a költség- vetést és a tervet,tenne van a xV.kerület sorsa is. A tanácstagok adjanak hangot a kerület érdekében fel­merült jogos kívánságoknak,A megjelent vendégekhez szólva kéri,hogy a junius Í2-én megtartandó beszámoló­ján minél nagyobb számban vegyenek részt. ZISGEIUT ill JÓZSEF:Javasolja.hogy Pesta elvtárs a fővárosi tanácsülésen adjon hangot annak,hogy az lo27 számú lakásrendelet azon részét,mely az albérlőkre vonatkozik változtassák meg. Dr.SóTC JíZSKF: Az elmúlt tanácsülésen hozott határozatok végrehajtá­sára kér tájékoztatást.Javasolja.a VB.foglalkozzon a kerületi orvosok jutalmazásával,tegyen javaslatot a felsőbb szerv fele kitüntetésükre -figyelemmel az ellen­forradalmi idő előtt és alatt végzett kiváló munkájukra, A Földmüvesszövetkezet Vas és Sdenyboltjának megnyitá­sa folytán lehetővé teszi,hogy időnként a televíziós- rádióját a lakosságnak bemutatja.- 3 -

Next

/
Oldalképek
Tartalom