XXIII.215.a.1 / 34. kötet XV. Kerületi Tanács tanácsülései. 1957.06.06. Jelentés a VB munkájáról

A lömegkapcsoiatok elmélyítése tekintetében helyesnek tartana.ha a VB.a Földmüvesszövetkezet munkáját napirend­re tűzne. A beszámolót elfogadj a,de hiányolja.hogy a tömegmozgalom­mal nem foglalkozott kellő gulyb£in,így a Hazafias Népfront munkájával.Ismerteti a kerületi Hazafias Népfront megala­kulását és hiányolja,hogy a VB.nem foglalkozik helyiségük kérdésével.Javasolja a tanácsülés hozzon határozatot,hogy a^VB.kövessen el mindent-a lehetőségen belül- annak érde­kében,hogy megfelelő helyiség álljon rendelkezésére a kerületi Hazafias Népfrontnak. Komoly felelőség terheli a tanácsot.hogy a kerületnek állatorvosa nem a kerületben lakik.Javasolja.hogy a VB. foglalkozzon a kerületi állatorvos lakásproblémájával, mert a mezőgazdasági terület nem maradhat állatorvos nélkül egy percig sem, A beszámoló hiányosságaként megemlíti*hogy nem foglalko­zott a Szovjetunió és a népi demokratikus államok segít­ségével. MORVAY PÁL: A lakásprobléma enyhitése céljából helytelennek tartja, hogy az építőanyagok árát felemelték,ennek következtében sokan visszaadták a lakásépítésekre felvett korábbi kölcsönöket,és sok házépítést nem tudnak befejezni. SZIKORA MIHÁLY: Beszél a kerület vízellátásáról,még most is van olyan utca,hol vízvezetéki közcső nincs es a kutakban nincs víz. Kérése,hogy a VB.foglalkozzon lakásproblémájával,mert háztulajdonosának magatartása már tűrhetetlen, MIHALIK LAJOS: Beszél arról,hogy az ellenforradalom kerületünk tsz-it felbomlasztotta,az ingóságait elhordták,annak számonké­rése minél előbb megtörténjen. A Földmüvesszövetkezettői úgy látja a parasztság nem kap megfelelő segitséget. A Földmüvesszövetkezet vezető­jét be kell vonni a mezőgazdasági Állandó bizottságba, ugyancsak a Földmüvesszövetkezet részéről kell,hogy kap­jon segitséget a parasztság a burgonyabogár elleni véde­kezéshez. Javasolja,hogy a VB.foglalkozzon azzal,hogy a Földmüves­szövetkezet norzógépeket szerezzen be,azt a gazdáknak ellenszolgáltatás mellett bocsássa rendelkezeséretde uSX*Hogy olyan dijat állapítsanak meg,hogy a gazdak azt igénybe is tudják venni. Nem ért egyet a 20 kát.hold legfelsőbb határ megállapí­tásával, mert a talajtípusok mind más és más munkát igé­nyelnek. LÉNÁRT ALADÁR: Hiányolja,hogy a beszámoló nem foglalkozott a kerület kisiparosságával,hogy az ellenforradalom utáni időben miként kapcsolódott be a helyreállítási munkákba,hogyan mutatkozott meg adófizetési készsége. DERDÁK TIVADAR: Felvilágosítást ad a szövetkezeti és társasház épitkezé­sekre,amivel lényegesen csőkkentfető lenne a lakásproblé­ma. VARGA PÁL: A Béke tsz.elnöke ismerteti,hogy az ellenforradalom alatt ' miért oszlottak fel kerületünk tsz-i.Beszél az uj tsz. megalakításáról,hogy milyen harc folyt,ma már 57 tagja van és 127 kat.nolaon gazdálkodnak.- 4 -

Next

/
Oldalképek
Tartalom