XXIII.214.a.2 / 12. kötet XIV. Kerületi Tanács Végrehajtó Bizottsága. 1956.12.05. Épületkárok helyreállítási munkái; egészségügyi helyzet

Kádas István Az osztálynak a figyelmét pofban a szociális kérdésre kellene he­lyezni egyrészt, amely a Tanácson "belül folyik* Itt az öregekre gondol* Megjegyzéseket tesznek azok az idős emberek, akik nem dol­goznak, egyedülállók, mert nagyon kevés támogatást lapnak a_ker* Tanácstól* Hogyha kell, a fővárosi Tanácsnál is el kellene^járni, mert ezek az öregek itt állnak egyedül, kapnak-1 tojást stb. ^ A Vöröskereszt kérdését világosan kell látni* önálló_szervjkölcsö- nösen biz zunk egymásban.* Kern jelenti, hogy nekünk, mivel mi vagyunk a kerületben a felelős néphatalmi szervezet, alá van rendelve* Az­ért a XIV* kér* Tanácsnak nagyon komolyan kell ellenőrizni és segí­teni ennek a szervezetinek a munkáját és azt hiszi - ezt elmulasztót- <. ták* Javasolja: a Vöröskereszt munkáját ne nézzék meg* Dr.Kirner György elvtárstól kell megkérdezni, hogy jogunkban áll-e 'beszámoltatni a Vöröskeresztet* Hogyha van észrevétel, intézkedjünk* Minden második VB .-ülésen dr .Kovács István e.ü.oszt.vezető számoljon^ oe és egy yjá*- tag rendszeresen ellenőrizze* Azt is meg kell beszelni^a vezetőség­gel a Vöröskeresztben, hogy próbáljanak a reális lehetősegek sze­rint elosztani a dolgokat és ne legyen protekció $ .‘.emeseou aolgo.u.c*u kapjanak. Horváth_Géza Megállapitható, hogy a kerület egészségügyi helyzete kielégitő. Ugyanakkor párhuzamosan meg kell állapítani, hogy a kerület szo­ciális segélyezésével kapcsolatban akar az apparátuson célul? auar a Vöröskereszten belül hiányosságok és esetleg feltehető -vissza­élések is fordultak elő* a kerület szociális ügyéivé* kapcsolauoan igyekeztünk rendet teremteni. A kér* Tanácsnak jogában all a meru- 1©ti szerveket beszámoltatni az áltálul; végzett munkájukról. Azen a területen működik és felelős érte a kér* Tanács* Egyetért azzal a javaslattal, amit Kádas elvtórs mondott, nonya dr. és Kimer doktorral beszéljék meg ezt a kérdést. Határozatok: J I39/I956. VB* Az egészségügyi osztály vezetője keresse fel a Vöröskereszt Központját, s tarja fel a kIV.;;e- rületi szervezet he lyz étét .igény el jen az egész­ségügyi hálózat részére gyógyszereket és orvosi felszereléseket. A Vöröskeresztnek az e*ozo mét heti munkájáról VB*—ülésen szooelileg uajekoz— tassa a Végcehajtóbizottságot. Határidő: 1955* dec. 27» ifeleiösT""dr*Kovács István e.ü.oszu.vez. 140/1956. VB. A lakóbizottságok utján a szoc.pol.aiando bi­zottság oevonasaval merjem ~e a területen mim azok, akik feltétlenül rászorultak arra,_ hpgy a ‘Tanácstól szoc. juttatásban részes^enek.Aliiu- sák össze azok névsorát cinaex ellaw«, er feltétlenül rászorultak. Az elkészült kimutatás alapján a Hőv.Tanácshoz forduljanak az arra rá­szorult öregek nyugdijának a lelemelese ugye bizottság és a j ^ ~ bizottsági előadó felkérésére, Mihucz Istí­( vénné ssoc»pol*osop»v*Gs# #/^

Next

/
Oldalképek
Tartalom