XXIII.210.a.2 / 2. kisdoboz X. Kerületi Tanács Végrehajtó Bizottsága. 1958.04.26. Jelentés az 1957. évi költségvetési gazdálkodásról

X. kér, Tanács V3. Pénzügyi Osztály. Megtárgyalva; T..nczi István vb. el­nökkel, fü.-ab.-al. J e I e n t é c_ » az 1957. évi kö it ségve t é sii gáza álkod asr él. Kerületünk az 1957. évi gazdasági terv végrehajtására 5o.526.71o Ft.- ot irányzott elő. Az év közben történt változások /póthitelek, törlé­sek/ következtében az évi költségvetési előirányzat módosított Össze­ge 54.2o2.2Í3 Ft-ra emelkedett. ■ k pothitelek ös:zege 5*233.4-43 Ft., a törlések összege 1,875.145 Ft. volt. A költségvetési év vegén rendelkezésre álló hiteleink, - figyelembe vé­ve a végrehajtott átcsoportosításokat, amelyek 689.o7o Ft.-ot tettek ki, az év végi maradvány 631.46o Ft., ez az összeg % - bán kifejezve - a módosított költségvetési előirányzat 1.17 V*-3* á tényleges felhasz­nálás — az eredetileg megállapított költségvetési tervtől eltérően - magasabb az első tervezésnél, mert évközben a Forradalmi Aíunkás paraszt Kormány rendelkezése folytan, mind az egészségügyi, oktatási, igazga­tási, mind a gazdasági ágazati alkalmazottak illetmény rendezésére, valamint a kórház és rendelőintézet fejlesztésére póthitelt kapóit ke­rületünk. Ennek ellenére pozitív hitel túllépés egyetlen egy gazdálko­dó szervnél sem fordult elő. A múlt év költségvetési gazdálkodásának fedezésére 54.2o2.213 Ft.-ot a kiadásokkal megegyező bevételi tervet állapítottunk meg. Bevételi előirányzatunkat 54.llo.783 Ft.—ra teljesítettük, a bevételi hiány^ összege 9o.43o Ft. Á bevételi kiesés mindössze 0.17 c/v» annak ellenere, hogy a költségvetésben tervezett dotációból és részesedésből az ev vé­gén 8o7.854 Ft.-ot nem is vettünk igénybe. Ennek az az oka, hogy a tervezett tárcabeveteleinket 1.213;872 Ft;—tál túlteljesítettük* Az 1956 évről áthozott hátralékok 71o.4ol Ft.-os összegből 18o.57o Ft.-ot a hátralék mintegy 26 c,>-át a tervidőszak alatt DehajtottuJc. Az 1957 évi hátralék-kai kaposolatban meg kell jegyezni, hogy néhány óimén, ne­vezetesen a Taros és Községgazdálkodás, Csecsemőotthonok, általános iskoláknál az 1956-os évi hátralékkal szemben magasabb összeg jelentke­zik, hátralékként az év végén. Ennek a magyarázata, hogy a gazdálko­dásnak 1957 szeptember 1-ével történt centralizálása következtében a pénzügyi osztály főkönyvelősége átvizsgálta a bevételi segédkönyveket és nyilvántartásokat és a felsorolt címeken a vizsgálat eredményeként több évre visszamenően nyilván nem tartott hátralékokat• irt elő, a- melyeknek behajtására a íolyo gazdasági évben kerül sor. A számszerű­en kimutatható jó eredmény ellenőre is meg kell állapítani^ hogy a bevételek tervezése még mindig nem elég gondos körültekintéssel tör­tént. Egyes költséghelyeken túltervezés történik, más költséghelyeken pedig a várható bevételeket vagy egyáltalán nem tervezik meg, vagy a tervezés jóval a várható bevételek alatt marad. A bevétel tulteIjesitese ellenére is az 1957 év végén meg mindig 529.831 Ft. bevételi hátralékot hoztunk át a folyó évre. Szakosztálya­inknak sokkal több gondot kell fordítani a bevételek beszedésére, be­hajtására, különösen á hátralékok behajtására, Ül* a behajthatatlan követelések rendezésére, törlésére. n , 4 < i

Next

/
Oldalképek
Tartalom