XXIII.210.a.2 / 2. kisdoboz X. Kerületi Tanács Végrehajtó Bizottsága. 1958.03.08. Az 1957-1958-as iskolai év félévi értékelése; A kerületi közbiztonsági helyzete. Jelentés a szabálysértési előadó munkájáról

A hiányosság még az, hogy jobban össze kell fogni a gondnokság munka-* jat, az egyes reszortokat meg'kell határozni és az ott dolgozok közötti kapcsolatot meg kell javítani* Az oktatási osztály költségvetése elegendő az iskolák részéről felme­rülő szükségletek kielégítésére,, annal is inkább, mivel ez évben a Fővárosi Tanács a Ceglédi u, 6* sz, óvódat saját költségvetésére épi­ti fel. és igy az általunk betervezett 600,000 Ft,-ot mi használhatjuk fel, * # 1 Az oktatási osztálynak az a kérése, mivel a folyó évre a múlt évi csök­kentett beszerzési rovatot állíthattuk be,- hogy a községfejlesztési alapból ifjúsági és nevelői könyvtár fejlesztésére, melyre igen nagy szükség van kaphassunk 15,000-20,000 Ft,-ot, ■1 ■ A gazdasági csoport igen komoly problémája az, hogy a gazdasági előa­dó három fele gazdálkodik. Az oktatási osztály könyvelését részben az 1-es, a 2-es gondnokság és részben a pénzügyi osztályon végzik, innék az összevonásával egyben a két gondnokság Összevonásával igen nagy mér­vű segítséget kapna a gazdasági csoport, Határozati .javaslat, 1, / A Végreiicájtobizottsag utasitja az oktatási osztályt, hogy a pedagó­gusok politikai nevelése terén, az MSZMP, pedagógus pártszervének segítségével a következő félévoen és a következő iskolai évre ké­szítsen igen széles körű és tartalmas tervet és dolgozzon ki mód­szereket. Határidő: április 1. Felelős': Tóth László . 2, / Az Üllői úti uj iskola épitésévelkapcsolatban a Végrehajtobizott­sag nyújtson egitséget, mivel a bihari úti iskola életveszélyes­ségét a műszaki osztály megállapította. 3 ezzel kapcsolatban ha az üllői úti iskola nem'épül fel, a Bihari úti iskolát kell hasz­nálható áliaootba hozni. Határidő: 19^8, április, 1, Fele lős": Farkas István 3, / Nyújtson segítséget a YB, a Fővárosi Tanács által betervezett, Iíada u„ bővítésével, továbbá Sibrik M, u. és Pongrác u« iskolák építésével kapcsolatban. Határidő: 1958, április 1. Felelős: Farkas István. / • * • Budapest, 1958. március, 4.-én. Tóth'László s;k. okt.oszt.vez, I I . ‘ ' ■ : - ; • , , # * t

Next

/
Oldalképek
Tartalom