XXIII.210.a.2 / 2. kisdoboz X. Kerületi Tanács Végrehajtó Bizottsága. 1958.02.22. A kerületi házkezelőségek munkája és tapasztalatai

X. kér. Tanács VB. Házkezelési Igazgatósága. Megtárgyalva: Tanczi István vb* elnökkel. Tárgy: A kerületi hazkezelőségek munkája és tapasztalatai. A Fővárosi Tanács V,B, 1956, augusztusi ülésén határozott arra vonat­kozóan,^ hogy az Ingatlankezelő Vállalatok működését decentralizálni kell, és ezzel egyidejűleg a kerületi Tanácsok hatáskörét növelve a hazkezelés feletti felügyeletet a kerületi Tanácsok hatáskörébe kell átadni, Ezen határozat alapjan 1956. október elejétől kezdve folyama­tosan kellett Budapesten kialakítani az önelszámoló gazdasági egység­ként működő hazkezelőségeket. Ezen folyamat befejezését az 1956, ok­tóber 23,-i ellenforradalom megszakította, az ellenforradalom leverése után a hazkezelőségek megszervezését csak 1957-ben lehetett befejez­ni, A Fővárosi Tanacs határozata alapián az Ingatlankezelő .Vállalat 1957, januar l.-ével házkezelési igazgatóság néven, a Fővárosi X., kerületi Tanács alá lett rendelve, mint a Tanacs egyik osztálya, azonban a vállalati forma megmaradt, ü kerületünkben a terület felmérése után a bérlemény szám elosztás a hazallag romlás, a területi széttagolt­ság, stb, szempontok figyelembevétele után 8 hazkezelóség lett szer­vezve, Ez a 8 hazkezelóség jelenleg is működik, működését 1957, jú­nius 1,-ével kezdte meg, ü kerületűnkben letr végrehajtva budapesti szinten, hogy valamennyi hazkezelóség az uj-formában kezdte meg műkö­dését. Az uj formában működő hazkezelőségek az alabbi létszámmal /terv/ és bérleménnyel kezdték meg a működésüket, illetve működnek jelenleg is, 1, -es hazkezelóség /Kőbanyai-u 42/ 2;471 bérlemény 21 fő 2, -sl - 11 - /Bihar i-u 17/ 2.532 " 21 (! 3, -as - " - /Iiget-u 26/ 2;2o7 M 21 (i 4;-es - 11 - /Füzér u, 12/ 1;486 “ .15 " 5, -ös - " - /Gyömrői-u 5./ l',665 51 18 6, -os - M - /Malata-u 29./ l*o79 “ 15 1: 7, -es _ « - /Madi-u 124./ 1,534 " 18 w 8, -as - " - /Jaszberényi-u/ 969 ,! 15 u Az önelszámoló egységben működő hazkezelőségek fennállásuktól kezdve 'saját műhellyel rendelkeztek, melynek feladata az, hogy a hazkezelő- séghez beérkezett apróbb hiba bejelentéseket gyorsabban végezzék el, mint az előző centralizált formában működő hazkezelés, A hazkezelőségek önállósága 1957, év folyamán azt jelentette, hogy bár - önálló, egyszámlával nem rendelkeztek - önálló épületjavítási kere-^ tét kaptak, amelyet a sajat területükön az igazgatóság beleszólása nél­kül használtak fel.- Ez a keret feloszlott a sajat műhely dolgozói ál­tál felhasznait keretre, idegen vallalat felé kiadható munkák fedezé- tére, A. keretek felhasználásat a hazkezelóség központján túlmenően rendszeresen ellenőrzik a tanácstagokból álló házkezelési bizottságok. Ez az ellenőrzés olyan módon történik, hogy a házkezelési bizottságok a megadott keret összeg erejéig a tárgynegyedév előtt címjegyzéket allitanak össze, a lakosság kérése alapjan a hazkezelőséggel az egyes munkák elvégzésére vonatkozóan. . , . - <r ___________________________________________________________________________________________________________________________—-

Next

/
Oldalképek
Tartalom