XXIII.210.a.2 / 2. kisdoboz X. Kerületi Tanács Végrehajtó Bizottsága. 1958.02.08. Jelentés az 1957. évi kerületfejlesztési terv végrehajtásáról, a X. Kerületi Tanács 1958. évi kerületfejlesztési tervének elkészítése

r Az elhangzott kívánságok javaslatok hasonló mederbe foly­tak. A Kada utcai iskola bővitése is a kerület fejleszté­si tervet fogja szolgálni. Bajcsy kórházzal kapcsolatban felvetődik még az a kérdés is egyeseknél., hogy nemcsak ke­rületi feladatokat szolgálj ez igaz, de azért jelentékeny mértékben a kőbányaiak is érdekelve vannak ott, Ez a kér­dés nemcsak agitációs, hanem egészségi szempontból is szük­séges, Javasolja, a vb. fogadja el a végrehajtás ütemezé- -sét, biztosítsa a negyedéves bontást különböző osztályok felé. Kérése az Éllandóbizottsági tagok felé, hogy a községfejlesztési tervfeladat ütemes végrehajtását részle­tesen tűzzék naprendre. Az ellenőrzés szükséges a vb. ré­széről is. Adjon a pénzügyi osztály gyakori jelentést az intézményekről ezen kivül a-községfejlesztésről. Ezen fe­lül még ellenőrzést gyakoroljanak a Házkezelési Igazgató­ságon is. Bizonyos dolgoknál a lakosok felvetik, hogy adjunk anya­got és ők társadalmi munkában elvégzik a feladatokat. Itt * ellentétes vélemény nem alakult ki. ‘Javasolja, hogy - az 1958 évi községfejlesztési tervfelada­tokat a tfb. fogadja el, mert azok a kerület hatáskörébe tartoznak. Határozhat:­24/1958. A vb. az 1958. évi kerületfejlesztési tervet egyhangúlag elfogadja és utasítja a terv. csoport vezetőjét, hogy a vb; ülésen elhangzott kérelmeket a keretösszegtől függet­lenül állítsa be a községfejlesztési tervbe és ha az 1958 év során többletbevétel lesz, valósítsa meg az elhangzott ké­relmeket. Felelős: Csák István. Hat ár iclo: folyamatos. t 3./ Bejelentések: 1, / A Csajkovszkij Fark nyári műsorterve. Előadó: Balog István vb. titkár. Ismerteti a Szolnoki Szigligeti Szinházzal kapcsolatos megállapodást. Határozat: 25/1958. A vb. a Csajkovszkiy Park és a Szolnoki Szigligeti Szinház megállapodását ill. a műsortervet egyhangúlag elfogadja. 2, / Pénzügyi törlések. Előadó: Balog István vb. titkár. Határozat : 26/1958. A X, kér. Tanács vb. I. Pénzügyi osztályán kezelt bevételi elmeken az alábbi összegek törléséhez járult hozzá* a Vb. Birság * lo.6ol Ft* Te lek fér UJU 29.873.Ft. 54.f. gba.do 1.985 Ft.- 8--

Next

/
Oldalképek
Tartalom