XXIII.210.a.2 / 2. kisdoboz X. Kerületi Tanács Végrehajtó Bizottsága. 1958.02.08. Jelentés az 1957. évi kerületfejlesztési terv végrehajtásáról, a X. Kerületi Tanács 1958. évi kerületfejlesztési tervének elkészítése

Azért hívtuk meg az áb. elnök elvtársakat is, hogy itt kifejtsék álláspontjukat, bár ezt még nem vihetjük az áb. plénumái elé. Kérdéseket tettek fel; t Szénás István, Mezőfi István, dr. Tóth Ferencné, Krausz József, dr. Iíemenes István. Hozzászóltak: Pálffy Jáhosné: ^ Törekvésünk, hogy negyedéves bontásban'hagyja jóvá a Fővá­rosi Tanács a községfejlesztési alapot. Ezzel az összeggel olyan gazdaságpolitikát kell folytatnunk, amellyel növel­jük a tömegek kapcsolatát. Püspöki János: a piacnál a fedett csarnok létesítése nincs benn a költ­ségvetési alapban. Eosszalását fejezi ki az iránt, hogy a Noszlopy utca rovására csinálnak meg más utcákat. Továbbá kéri, hogy az ingatlan kezelőség az esőcsatornák megjaví­tására is forditson-k figyelmet. ¥ +■ , Tóth Lajos: Eegjegyzést tesz arra vonatkoz&lag, hogy a Pataki 1-Müvelő- dési Háza- színháztermének és előcsarnokának légfütésszere- lési és kőműves munkáira 9o.ooo Ft.-ot irányoztak elő. Sze­rinte ez á munka rapszodikusan folyik. Reméli, hogy a mun­kák határidőre lesznek meg, mert a pénzügyi fegyelem alap­ja a tervfegyelem. Kérdezi, hogy a Körösi Csorna utón meg­semmisült rendelő helyében hol létesül másik rendelő? A visszatérő témák felvetik azokat a kérdéseket? amik lé­nyegében az 1958-as tervet érintik. A Városszéli telepen 5o m. cső hiányzik ahhoz, hogy itt vizet kapjanak, javasol­ja ennek a hiányosságnak megoldását* Az elkövetkezendő be­számolókon minden problémát vegyünk figyelembe, és a hozott javaslatokat építsük be ezekbe a tervekbe. dr. Tóth Ferencné: . . , Oktatási intézményeknél a felszerelesi tárgyak pl: a pok­rócok nagyon rossz állapotban vannak. Kéri, hogy emeljék a költségvetési keretet". Az ifjúságnak szüksége van erre, nevelés, szempontjából. Balog István:------ -^radil0gy ezek az arányok amik a kerületfejlesztesi terv­ben szerepelnek jól vannak elosztva. Az építésre szolgáló összeg duplája a tavalyinak. Ennek ellenében a népművelés­re csak-a"felét biztosítottuk, az oktatási osztály lo.ooo Ft.-al többet kapott, az egészségügyi pedig 80.000 Ft.-al kapott többet. Javasolja, hogy a Tanácsülésen ezt vitakér­désnek- vegyük fel. C sák István: ....-----: IPbevételek nem szabályos ütemoen folynak De. b95.ooo J?t* m aradvány mutatkozik. Szénás elvtárs szerint, hogy az össze­gek negyedéves bontásban jussanak el hozzánk, ezert a I$v» Tanácsaielé lépéseket kell tennünk. Á kerület fejlesztése IfO- 6 * _

Next

/
Oldalképek
Tartalom