XXIII.210.a.2 / 1. kisdoboz X. Kerületi Tanács Végrehajtó Bizottsága. 1957.06.15. Jelentés az Építési és Közlekedési Osztály munkájáról; Tanácstagi lemondások

b Megtárgyaltuk: *\« ' Tl"r'"" T 111,1 "J j „ é 4 Tán-szi István y.keg, ^anáps vb. VII építési és jelentés az építési és V§ •elnök h. ki fc’ekedési oSztaiyá,1' közlekedési Osztály mun* —------ ‘ kájárói /. 1956 x.i-195j V . 31-ig.;/ Az 1956 októberi és novemberi ellenforradalmi idők alatt az osztály dol­gozói igen nehéz feladat hárult, ugyanis az osztály dolgozóinak kellett ezen idő alatt, úgy a teher, mint a személygépkocsikat'biztosítani a lakosság, va­lamint a kórházak előlem és tüzelő szállititására. Az ellenforradalom ideje alatt kerületünkben 51 épület sérült meg 114 lakácsai a 114 lakásból 7 lakás teljesen megsemmisült, amelyeket azonnal ki kellett üriteni részben le is bontani. Ezen _dő alatt úgy az osztály, mint a házkezelési igazgatóság műszaki dolgozói, ki a kerületben laktak rögcön meg­kezdték az épületkárok felmérését és azoK helyreállításához szükséges építési anyagok, valamint a kivitelező vállalatok biztosítását, A kerületben a megsérült épületek és lakások helyreállítása igen nagy nehézségekkel járt. mert az ellenforradalom ideje alatt az ellenforradalmárok megszervezték a sztrájkot és igy igen nehéz volt a megsérült épületek és la­kások helyreállítása, még ideiglenesen is, hogy a lakótársak és azok gyermeke­iket fel tudjuk hozni a pincékből. Az épületek és lakások helyreállitasaval kapcsolatosan igen nagy nehézségek mutatkoznak a kivitelező vállalatok, vala­mint az építési anyagok biztosítása terén is. Mig az ellenforradalom ideje alatt az építési osztály a kerületben meg­rongálódott épületek és lakások helyreállításával kapcsolatosan fel vette a kapcsolatot a házkezelési igazgatósaggal óz á*M, 42, sz.-illami Építőipari - Vállalattal, a x.kcr. Tatarozó v., X.ker, vegyesipari v., X.ker. Építő K.T, Sz,, vagyis ezen vállalatok akk-ori vezetőivel és a volt munkástanáosiikkal. Ezen az értekezleten megtárgyaltuk a kerületünkben megsérült épületeknek és lakásoknak a legsürgősebb helyreállítását és ugyan ezen az értekezleten meg­tettük a szükséges intézkedéseket az égátósi anyagok biztosítása, valamint az, hogy melyik vállalat melyik épületet fogja helyreállítani. Az építési anyagok biztosítása érdekében megtettük a szükséges intézkedés sokét oly képpen, hogy az egyik vállalat kisegítette a másik vállalatot, a- mennyiben a vállalatnak valamely építési anyaga elfogyott, vagy bármely anyag­ra volt szüksége. A kivitelező vállalatok a szükséges építési anyagokat Írás­ban tartozott kérni az építési osztálytól, melyet az osztály leigazolt abból, hogy az egyes munkálatokra ténylegeset! szükséges-e az az anyag mennyiség, a- melyot igenyelnek. Igen sok esetben előfordult az, hogy nem igazoltuk le a kért építési anyag mennyiségét, mert egyes kivitelező vállalatok jóval több anyagot igényeltek, mint amennyire a munkálatokhoz szükséges anyagra lett vol­na szükség, A kor Lile tünkben az építési anyagok beszerzését, valamint biztosí­tását nagy mértékben elősegítette, az hogy az újjáépítési kormánybiztos egy ' megbízottja jelentkezett, aki a kiutalásokkal kapcsolatos teendőket látta el, Mivc-1 a kivitelező vállalatoknak a szükséges építési anyagok rendelkezésükre' álltak, igy a helyreállítási munkálatokat 1956 november 12-én meg is kezdték. A lakások és épületek helyreállítása 1956 november 12-én^megkezdődött és el­sősorban igyekeztünk az ablakok üvegezését, majd a be lövések és egyéb kisebb rongálódásoknak helyreállítása. Az ezen munkaiatoknak elvégzése után kezdődötl meg°az épületek homlokzatának a helyreállítási munkálatai, melyeknek a befeje­zése júliusban meg fog történi kivéve a Körösi csoma-ut 43-47; melynek a pyrol gránit munkálatai'hiányzanak, amelyek már meg vannak rendelve, ygyancsak a Harmat-utca lo-12. számú épület, melynek munkálatainak elvégzésere az É.M, 42 sz. Vállalatot jelöltettük ki. , , L •A

Next

/
Oldalképek
Tartalom