XXIII.210.a.2 / 1. kisdoboz X. Kerületi Tanács Végrehajtó Bizottsága. 1957.05.04. Jelentés a kerület kereskedelmi helyzetéről

Heg tárgyaltuk: 'Tánczi István VB ^ elnökhelyettessel, • Jt ■ *•“ A múlt év októberi-novemberi események a X* kerül éti kereskedelmi vál- • 1 álatoknál is nagymértékben éreztették hatásukat; A bolthálózataink '* üzletegységei igán nagy károkat szenvedtek. A károk fogyóeszköz, álló­eszköz- és árumégsemmisülésből adódtak. A kereskedelmi \á Halatok dolgozói és vezetői a kerület ellátása mel­lett igen nagy erőfeszítéseket tettek annak érdekében, fogy a normá­lis élet kialakítása, a normalizálódás, a károk, sérülések helyreál­lítása révén is mielőbb megtörténjen. Az események után a nagykereskedelmi vállalatok nem rendelkeztek meg­felelő és elegendő szállítóeszközzel és igy magúiénak a vállalatoknak kellett gondoskodni nemcsak az értékesítésről, hanem a szállítás prob­lémájáról is. Ha értékeljük a kereskedelmi dolgozók munkáját, itt külön ki kell emel­ni a sütőipari dolgozókat, a KÖZáRI boltvezetőket. Meg kell állapíta­nunk, liogy legnagyobb részük murú újával bebizonyította* hogy elsőren­dű feladatnák tartották és tartják a lskosság áruellátását és kiszol­gálást; Az 1957* első negyedév áruforgalmát ha viszgáljuk, megállapíthatjuk, hogy a lakosság igényeit négyrészben ki tudtuk elégíteni. Élelmiszer- vonalon az alapvető cikkekből az áruellátás folyamatos volt. Az első negyedévben, bár az áruforgalom mennyiségben és forint-értékben az elmúlt év azonos időszakához viszonyítva alacsonyabb volt* de ez an­nak tudható be, 'hogy 1956. negyedik negyedévében a lakosság /'cukor, liszt, zsir/ nagyobb mennyiséget vásárolt fel s ezért nem nyilvánult meg az érdeklődés ezen cikkek iránt. Élelmiszer ellátásában megemlítendő, hogy sok olyan cikkben biztosít­va volt és van az -ellátás, mely az elmúlt évben kis mennyiségben je­lentkezett. Ilyen például: rizs, to ja s, tej- és tejtermék, konzerváru, fűszeráru. Édesipari áruiéból 2o %-kal kapunk kevesebbet, mint az előző év azonos időszakában. Ez különösen vonatkozik dropsz, nougat és csokoládés áruiéra, melyek jelenleg hiány cikkek. Az első negyedévben ez azzal volt magyarázható, hogy a gyárak terme­lése 3^ cnorgiahiány következtében későn indult be. Kcnéyr- és péksütemény ollátás* A sütőipari vállalat részére az el­múlt időszakban, mint jelenleg is, az alapanyag biztosítva van. A ke­nyér minősége megfelelő, egyes ősei-éktől eltérően. Itt legnagyobb hi­ány 0 s ságként a szállítás pr obi érné. it crnlith tjük meg. Ennek oka^ rész­ben, hogy a. sütőipari dolgozók áttértek a nappalig termelésre, így ter­mészetesen később kerül ki a kenyér a boltokba, miiiu azelőtt. Meg kell jegyeznünk, hogy ez igen sok p-naszra ad okot, s ezáltal, ciégedotlcnségct vált ki a lakosság körében. »/• U • „ _ Jelentés a kerület koréskedclmi helyzetérol;

Next

/
Oldalképek
Tartalom