XXIII.210.a.2 / 1. kisdoboz X. Kerületi Tanács Végrehajtó Bizottsága. 1957.01.12. Végrehajtó bizottsági- és tanácstagok lemondása, új tagok; A kerület jelenlegi helyzete

Jegyzőkönyv: a Végrehajtőt>izottságnak az 1957 január 12-én, /szombaton/ reggel 1/2 9 órakor i, , Pataki I.-tér 29* I. Í9« sz. alatt megtartotta üléséről. Jelen vannak: Harmati .Sándor, Tánczi István, Asztalos Gyula, dr. Gulás János, Mez.őfi István, Xundrát Béla, Hrudka Vencel, Kelemen ' János, Varsanyi Gáborné vb. t agok Bi&n'c^enéV j'elé'Á á vb. tagjai közül: Holczhauser Albert és Borbély Sándor ■ JTTKÁ'í AGA ' ■5^/ Slnök: Harmati Sándor 3f/fdS?.r jf. k\JLt*r£á j !./■ a kerületi Házkezelési Igazgatóságok felállítása. 2.7" A " kerület jelenlegi helyzete. 3./ Bejelentés / Of/lty LUtg/l. A napirend előtt bejelent s. ^* Harmati Sándor: Bejelenti, hogy az októberi események következtében több vb.tag lemondott, vagy ’átnelyezték más területbe, igy Kérni Henrik és Balázs József. Lemondott vb.tag: Déri Lászlóné és Kajdácsi Istvánná. Un­nék következtében a vb., mint testület nem tudna működni, ezért úgy gondolja, hogy ideiglenes.jelleggel a következő tanácsülés jó­váhagyásáig a következőket hivnék be vb.tagnak: Borbély Sándor," Kelemén János, Varsányi Gáborné és .rudka Vendel tanácstag elvtársa­kat. Székét az elvtársakat azért javasolja vb.tagnak, mert az el­múlt időszakban ők voltak, akik a legtevékenyebben segítették a vb. munkáját. Szeretné, ha az elvtársak tudomásul vennék addig, amig a tanácsülJ3 elé terjesztik s jóváhagyás végett. Határozat: a vb. a bejelentést egyhangúlag tudomásul veszi. A napirend 1./ tárgya: A kerületi Házkezelési Igazgatóságok felállítása. /Szóbeli ismerted tés/ Hl ősdó; Becski István Házkezelési Igazgatóság vezetője i Külön meghívottak: Babják Sándor XVII.iker. Tanács vb. titkára Regoczi elvtárs XVII.kér.Házkezelési Igazgatóságtól Püspöki János áb.elnök Szénás István áb.elnök dr. Keraenes István áb.elnik A Fővárosi Tanács f.év augusztus hó 8.-i ülésen határozatot hozott az InT gatlankezelő Vállalatok megszüntetésére és a kerületi tanácsok végrehajtó- bizottságainak szakigazgatási szerveként működő házkezelési igazgatóságok felállítására. 1957 január hó 1. napjával az ingatlankezelő vállalatok meg­szüntetésével a kerületi házkezelési igazgatóságokat fel kell álliteni. Az igazgatóságok a kerül ti vb.szakigazgatási szerveként vállalati gazdái­Budapest Főváros X.kerületi Tanács Végrehajtóbizottsága , 4 i__ ____________________

Next

/
Oldalképek
Tartalom