XXIII.210.a.1 / 1. kisdoboz X. Kerületi Tanács tanácsülései. 1957.09.10. Jelentés a végrehajtó bizottság kéthónapos munkájáról; A kerület oktatási helyzete

A KERÜLET OKTATÁSI HELYZETE. . ’’ ^ /:Oktatasi—nevelési feladataink az ellenforradalom után.:/ Elöljáróban tisztázni kívánjuk, hogy a Tanácsülés elé terjesztendő ^•’n.jagba.n az oktató-nevelőmunkanak részletes elemzésével és oktatási intézményeink előtt álló feladatok meghatározásával csak altalános is­koláink és óvodáink^területén foglalkozhatunk, tekintettel arra,hogy a kerületben lévő középiskoláink/gimnázium,különböző technikumok/ szakmai irányítás nem tartozik az Oktatási Osztály hatáskörébe, azt a Fővárosi Tanács Oktatási Osztálya látja el, az. anyagban csupán tájékoztató jellegben foglalkozhatunk e témával. I. Iskoláink politikai helyzete az ellenforradalom előtt. 1*/ Neve lök; /Adottságaink,helytállásuk,politikai képzettségük,to­vábbképzes,pofit lkai elvek alkalmazása az oktató—nevelő- munkában/: kommunista nevelés:/. Ebben a pontban kíván­juk megmutatni a kerület nevelőinek Összetételét szár- mazásilag,. innen eredően politikai hovatartozásukat, mostani politikai fejlettségüket, azt, hogy az oktató- nevelő munkájukban mi miatt voltak hiányosságok és igy mennyire voltak képesek az ifjúság kommunista nevelésének célkitűzéseit megvalósítani. 2«/ Ifjúság; a./Neve lésük kettőssége.amely a szülői ház és az iskola neve lése közti különbségből' fakad egyrészt, másrészt pedig az iskolán belül a nem helyesen és helyesen nevelő pedagógusok közti különbségből erc,d, ' A hitoktatás problémái* b;/Munkafegyelem, kulturált magatartása,. c;/Iz ifjúsági mozgalom'hibáié' d./TováWtanulás, e lhe ly ezkedés, 3*/ Társadalmi szervek, szülői munkaközösség kapcsolata az Iskolával. A Sz.M. a gyakorlatban nem foglalkozott s nem foglalkozhatott az iskolák tartalmi munkájával, holott az lett volna a legfontosabb feladata. Ahelyett, hogy az oktatás és nevelés problémáinak meg­oldásában a pedagógusoknak segítségére lett volna,vagy a pedagó­gusok a szülők által történő nevelésben a Sz.M-en keresztül köz­reműködhettek volna, feladatúié leszűkült és kimerült rendezvénye^ megszervezésében és az iskolák tantermeink'meszelésében, karban­tartásában,.. felújítási munkák elvégzésében. Ennek okai:a,/ Megfelelő politikai irányítást nem kapott, az ille- ' tékes politikai és társadalmi szervektől, b. / J/Sz.M,-en belül a kommunista szülők inkább csak névleges és nem tényleges részvétele, c. / A költségvetési keretek szűk volta. Ezen keresztül azt -akarjuk bemutatni, miért tudott hatással len­ni ifjuéágunkra az ellenforradalmi propaganda. II. Az 1956/57. tanév munkájának értékelése, 1./ Általános tanulmányi helyzet. a./ Az első félév főfeladatai az alsó tagozatok tanterv és utasí­tás mielőbbi alapos megismerése, tanmenetekben való helyes feldolgozása és a gyakorlatban való minél jobb megvalósítása.

Next

/
Oldalképek
Tartalom