XXIII.209.a.2 / 8. kisdoboz IX. Kerületi Tanács Végrehajtó Bizottsága. 1957.04.18. Megbeszélés a munkaközösségek vezetőivel. Az 1958. évi épületjavítási terv, illetve a címjegyzék elbírálása

■­-----------­V ÉGREHAJTÓ BIZOTTSÁGA 7. .................................... ügyirata, i Tárgy:..................................._ J<J __________________________osztály ' ‘ ^ ' Budapest-.........................................................................................kér.____---------------------------------------------- Címzett:_______________=;__3__—___________.____________ , —— —----------­T ávbeszélőszám:...------------------ Hivatalból , D ijátalányozva Melléklet: ________________ Díjköteles _____________________________________ Hiv. szám:......................................... H atározat: I a Végrehajtóbizottság 59/1957«a beszámolót tudomásul veszi. I A napirend 5.tárgya: Az 1958.évi épületiavitáei terv,illetve címjegyzék *------------------ elbiiá lása. /írásbanT fE lőadó: Vertetics János Házkez.Xg.vezető. Külön meghívottak: Áron et. Főv.Tanács Házkezelési Igazgatóság részéről,^------------- -----------“ Láng Győző IX.Házkez.Igazgatóság Műszaki osztályvezető, S tolczer Emil terv ÁB.elnök, Kahn Pál építési AB.titkár, Jankura János tervcsop.vezető, Szurmay Ferenc építési oszt.vezető. láng Győző: Tájékoztatást ad arról, hogy a terv mennyiben reális, illetve Hogy történt az összeállitása. í Hozzászólók: 1 * Kahn Pál: A Házkezelési Igazgatóság tervét reálisnak tartja, sok reményt füzünk hozzá. Reméljük, hogy a szükséges anyagi fedezet is biztosítva lesz. Legfontosabbnak tartja a csatornák és tetők sürgős megjavítását. Ígéretet tesz az építési áb.nevében, hogy minden segítséget meg­adnak az Igazgatóságnak. Felhívja a figyelmet a Tompa-u. 14. sz. ház előtti felvonulási épü­letre, amely egy büntanya. Kéri a lakók nevében ennek az épület- j nek sürgős lebontását. Gáti István: Véleménye szerint a budapesti lakások lakbére na- gyon alacsony, sokan nem a lakásuk nagyságéhoz, illetve értékéhez j mérten fizetnél bért. Az állam erre csak ráfizet. Javasolja, vizsgálják felül a lakbé­reket. Bedő István: Hiányolja, hogy a címjegyzékben nem szerepel a Kné- zits-u.9.sz.ház tatarozása, amely nagyon rossz állapotban van. Reisz Dénes: Kérése az Igazgatóságtól, a következő tanácstagi ^ beszámolóira készítsék el a legpontosabban, hogy melyek azok a W házak, amelyek 1958.évben felújításra kerülnek. C. Kér. 16/a. — Nyomtatványellátó 3443 — Közlekedési Nyomda 16298 .01980* , .ni989fi____________J

Next

/
Oldalképek
Tartalom