XXIII.209.a.2 / 8. kisdoboz IX. Kerületi Tanács Végrehajtó Bizottsága. 1957.04.18. Megbeszélés a munkaközösségek vezetőivel. Az 1958. évi épületjavítási terv, illetve a címjegyzék elbírálása

Megbeszélés a munkaközösségi vezetőkkel* K*&»s==sa*=s=Ksss=ta2=sa:sss==s35=sa5asxs3SÍí=:=ssr?=as2ssssrrsafc»=: <r Aktuálissá vált, hogy az elvtársakkal - mint az egyes munkaközösségek vezetőivel - megbeszélést tartsunk. Röviden szeretném elmondani, hegy mik azok a teendők, amelyeket az elvtársaknak a munkaközösségükhöz tartozó tanácstagokkal meg kell beszélni a legrövidebb időn bellii. Ugyanis az ellenforradalmi események óta a tanácstagokat nem hívtuk össze közös megbeszélésre és most már neki kell látnunk a lakó térille­w ti munkához* Mint tudják az elvtársak, 9 tanácstagi helyünk üresedett meg részben disszidálás, részben pedig lemondások következtében, elsődleges fel­adatunk, hegy ezeken a helyeken is valamilyen foraában megoldjuk a tanácstag helyettesítését, addig amig ezekre a helyekre a fővárosi Tanács uj választást rendel el. Ml úgy gondoljuk ezt a kérdést meg­oldani, hogy a szomszédos tanácstagokkal elbeszélgetünk, akit erre a legalkalmasabbnak halálunk, hogy addig ezekben a tanácstagi körze­tekben is végezzen munkát. ^ Arra kérjük az elvtársakat, hogy ezekkel az itt felsorolt tanácstagok­ba kai beszélgessenek el és akit a legalkalmasabbnak tartanak arra,hogy ezt a feladatot ellássa, bízzák meg az ottani tanácstagi teendők el­l látásával• Csak arra kérjük a munkaközösségek vezetőit, közöljék a Titkársággal azt, hogy melyik tömbben ki az a tanácstag, akit a feladatokkal meg­bíztak. Másik fontos kérdés a VB.tagok és a tanácstagok fogadóóráinak újra­ír szervezése. Most, ha már a helyiségeink teljes rendben lesznek, mert festési munkálatok voltak és a takarítás pedig befejeződik, úgy újra megindítjuk a Végrehajtóbizottság tagjainak fogadóóráit* Kér­jük a VB,tagjait, hogy ezt a feladatot újra lelkiismeretesen lássák el és az egyes ügyekben intézkedjenek majd* Itt mindjárt meg van május 21-tŐl május 31-ig az ütemterv, az elv­társak megmondják, hogy ki, mikor akarja a fogadóórát megtartani. Minden munkaközösségi vezető tehát foglalkozzon a választókörzeté­ben a tanácstagjaival, hogy fogadóéráikat havonta egyszer vagy a ■r lakásukon, vagy egy arra alkalmas helyiségben tartsa meg. Ezért a körzetben tartott munkaközösségi megbeszélés után május 3-ig az itt kiállított papirt, jelezve rajta azt, hogy mikor és hol tart­ja a tanácstag a fogadóórát, juttassákel a Titkárságra*Ugyanis a Fővárosi Tanács felé jelentenünk kell, hogy hogy állunk a fogadóórák ütemezésével. De fontos kérdés a fogadóórák szervezése azért is, mert igen sok kerületi lakós jön a Titkárságra és reklamálja azt, hogy mikor és hol beszélhetne tanácstagjával egyes problémái miatt. Beszéljék meg azt is az elvtársak, hogy a VB.felelősökkel és az egyes i * lakó bízottság okka1 fontos, hogy jó kapcsolatot épitsen ki a tanács­tag* vagy a már meglévőt ápolja* mert az októberi események óta saj- nos igen sok nézeteltérés és veszekedés fordult elő az egyes lakó— ' házakban. Sőt kell, hogy az elvtársak, mint a munkaközösségek veze­tői, ugyancsak amikor a tanácstagjaik részére, megtartják a megbe­szélést, hívják el a VB.felelősöket is, mert csakis úgy tudnak ered­ményes munkát végezni, ha a VB.felelőssel közösen oldanák meg a ( problémákat és ezeken keresztül természetes, hogy a lakóbizottságok munkája is meg kell, hogy javuljon^ H®lF®f J1® felhívják a VB.xelelc- sök figyelmét arra, hogy a tömbökben mérjék fel az egyes lakóhazak­ban azt, hogy a lakóbizottságok hogyan működnek, teljesek-e és meny­nyi az olyan ház, ahol egyáltalán nincs lakóbizottság, mert sajnos az ellenforradalmi események alatt számos lakóbizottságot is le- v: mondottak és lemondott, és van sok olyan lakóházunk, ahol a lakó­( i _________________,

Next

/
Oldalképek
Tartalom