1989. július 24. - Budapest Főváros Tanácsa Végrehajtó Bizottsága üléseinek jegyzőkönyvei (HU BFL XXIII.102.a.1)

420

i A napirend 9./pontja: Javaslat a XII .ker. Mátyás király ut 29.sz. alatti ingatlan átadására. Előadó: dr.Henye Nándorné tó Hozzászóló dr.Lehoczky István: Hozzászó­lásában az átadás előkészítéséről, a Szent Anna Otthon tevé­kenységéről ad tájékoztatást. Az előterjesztéssel kapcsolat­ban elmondja, hogy a 2.oldal 3.bekezdésében foglalt tiszt­ségviselői hozzájárulás a testületi előterjesztésre vonatko­zott. Javasolja, hogy - a Római Katolikus Egyház kérése sze­rint - az ingatlan kezelői jogát térítésmentesen adják át. Elnök: Javasolja, hogy a Végrehajtó Bi­zottság ne a kezelői jog téritésmentes átadásához, hanem az ingatlan, határozatlan időre történő téritésmentes haszná- latbaadásához járuljon hozzá. A megkötendő szerződésben kös­sék ki, hogy az intézményben legalább 80 %-ban halmozottan sérült fővárosi gyermekek elhelyezését is biztosítják. Java­solja továbbá, hogy a bevétel-kiesés miatti 20 mFt pótlásá­ról egyenlőre ne döntsön a Végrehajtó Bizottság. I Határozat: 190. a Végrehajtó Bizottság hozzájárul, hogy a Művelődési- és Sport Főosztály a Bp.XII. ker. Mátyás király ut 29.szám alatti fel­építményes ingatlant térítésmentesen \ használatba átadja a Római Katolikus Egy- 'fi , ház részére a Vak Gyermekek "Szent An­na" Otthonának céljára, utasitja a Művelődési- és Sport Főosztály vezetőjét az átadás-átvételi megállapodás megkötésére, azzal a kikötéssel, hogy az intézményben legalább 80 %-ban halmozot­tan sérült fővárosi gyermekek elhelyezé­sét is biztosítják. Határidő: azonnal Felelős: dr.Novák István I yo ! ti ,—,--------------------------------------------------------------------------------------------.—i- 18 -

Next

/
Oldalképek
Tartalom