1983. június 22. - Budapest Főváros Tanácsa Végrehajtó Bizottsága üléseinek jegyzőkönyvei (HU BFL XXIII.102.a.1)

38

7 ' " I | \ költözhetett vissza ( Radnóti Miklós Színpad 1976, Állami Bábszínház 1977, Madách Kamaraszínház 1982). Módosult továbbá a közönségigény is, mint a színház létét alapvetően befolyásoló tényező, s a korábbinál lényegesen differenciáltabbá, rctegezettebbé vált. E folya­matnak kisérő jelensége a korábban dinamikusan emelkedő nézőszám 1979-es rncg- > torpanása, majd azóta kisebb hullámzással egy meglehetősen magas szinten megva­j lósuló stagnálása (Id. l.sz. melléklet). A módosult közönségigényt felismerve, a szinházak ez irányú koncepcióját, kezdemé­nyezéseit támogatva a szinházi játszóhelyek kiterjesztését valósítottuk meg. Uj helyi­I ségben (újra) működik a Thália Stúdió, a zenés szinházi kisformáknak ad teret a Fővárosi Operettszinház Zsebszinháza. Kabaré, vígjáték számára uj játékhelyet kí­nál a Vidám Színpad Kis Színpada, a gyermekközönséget serdülő korában is vonzani | kívánja a Budapesti Gyermekszinház Ifjúsági Stúdió Színpada. Hatókörének kiterjesz­tését szolgálja a József Attila Színház Kamaraszinpada (korábban az óbudai Várkonyi György Ifjúsági Házban, újabban a Szakszervezetek Fővárosi Művelődési Házában), szinházi rétegmüsorokat nyújtanak a Vígszínház stúdió előadásai. ^ A szorosan vett szinházi szervezeten kivűl a Művelődésügyi Főosztály által mii­| ködtetett Művészeti Tanács irányításával évi 1-3 bemutatót tart a Reflektor Színpad a Teszársz Károly Vasas Művelődési Házban. Élve a kisvállalkozási lehetőségekkel, i I t | 1982-83-bán két szinházi kisszövetkezet alakult Hököm Színpad és Magyar Színkör néven, amelyek művelődéspolitikai felügyelete a Művelődésügyi Főosztály, törvényes­ségi felügyelete a területileg illetékes kerületi tanácsok szakigazgatási szervének feladata. t E kisszövetekezeti működés kezdeti tapasztalatai a szinházi ellátás bővülésén túl problémáktól sem mentesek. Feltétlenül szükségesnek tartjuk ezért az eddigi keret- szabályozás racionalizálását, szinházi életünk szerkezetéhez történő hozzáigazítását. | 2.) A szinházak müsorpolitikája, művészi törekvéseik főbb jellemzői A VB. 1975-ös határozata a müsorpolitika területén a feladatokat igy jelölte meg : törekedni kell a müsortervezésnél a szocialista eszmeiség túlsúlyának megteremtésére, a mai életünkkel foglalkozó, elkötelezett és magas művészi színvonalú, közérthető al- I kotások ösztönzésére, a szovjet és más szocialista drámairodalom alkotásainak nép­szerűsítésére. ® j I I ______________ I

Next

/
Oldalképek
Tartalom