1977. december 7. - Budapest Főváros Tanácsa Végrehajtó Bizottsága üléseinek jegyzőkönyvei (HU BFL XXIII.102.a.1)

176

BUDAPEST FŐVÁROS TANÁCSA VB gárgyj Javaslat a 476/1976rez- VB Közlekedési Főigazgatósága ’ határozat határidejének mó­...........................dósitására I VÉGREHAJTÓ BIZOTTSÁG! I a. Fővárosi Tanács Végrehajtó Bizottsága 1976 julius 7-i ülésén tár­j gyalta a fővárosi trolibuszközlekedés fejlesztéséről szóló elöterjesz­{ test, melynek során a következő határozatot hozta: I 476/1976 sz határozat I A Végrehajtó Bizottság utasitja a Közlekedési Főigazgatóság vezetőjét, | hogy a budapesti trolibuszhálózat hosszabb távú fejlesztésére vonatko­| zó javaslatot a "Budapest és környéke közlekedésfejlesztési terve" fo­I lyamatban lévő felülvizsgálata keretében készíttesse el I HaXáripőjff 1977° december 31 n Közlekedési Főigazgatóság kezdeményezésére és irányításával az 1974- I ben megalakított - a fővárosi trolibuszközlekodos fejlesztési kérdése­I it koordináló bizottság - 1975-bon előzetes javaslatot készitett a fej­| lesztés ütemezésére | Az előkészitő munkák után a Főigazgatóság 1977-ben megvalósította a I 74-es autóbusz trolibusszal történő felváltását, a 72-es trolibusz ut­I vonalmódositáoát a Május 1 ut kiépítésével, valamint befejezés előtt áll-a 15/A, 15-ös villamosjáratok trolibusszal való felváltása 1973-'aű fejlesztési terveink további 4 vonal trolibusszal történő kiszolgálását I irányozzák elő. Az 1980-ig terjedő időszakra a hálózatfejlesztési tor­I vek előtanulmány-szinten elkészültek Javasoljuk a határozat végrehajtásának határidejét 1973 december 31 napjáig meghosszabbítani, mert "Budapest és környéke közlekedési ej^lesz- I tési torvé"-nok felülvizsgálata jelenleg még folyamatban^van éű várha­té tóan 1978. december végéig fejeződik be A tervben önálló fejezetként szerepelni fog a budapesti trolibuszhálózot hosszabb távú fejlesztése­re vonatkozó javaslatunk is, melyet a Végrehajtó Bizottság határozata** | nak megfelelően terjesztünk elő a közlekedésiéjlosstósi tervvel együtt határozati javaslat: ÁffVégrohajtó Bizottság a 476/1976„sz. VB határozat végrehajtásának ha­táridejét a javaslat szerint meghosszabbítja. Határidő: 1973° december 31° FpJLqAqA;.. Dr.Nagy Rudolf Budapest, 1977° november 22° Dr-Nagy Rudolf sk. főigazgató Láttam egyetértek: ^Giltner Andor sk tanácselnök-helyettes A sajtó nem tájéHcoztatható! |í ; ___________________________________________________rt._____________________________________________ " w ,u —to-

Next

/
Oldalképek
Tartalom