1976. november 10. - Budapest Főváros Tanácsa Végrehajtó Bizottsága üléseinek jegyzőkönyvei (HU BFL XXIII.102.a.1)

146

r .. Másolat í Kohó- és Gépipari Minisztérium Miniszterhelyettes IíH-II-1 5o6/76. Budapest Főváros Tanácsa Csehik Ferencné elvtársnő tanácselnök-helyettes Budapest Kedves Csehikné Elvtársnő! Hivatkozással a Fővárosi Vasipari, valamint a Fővárosi Miiszer- készitő és Javító Vállalat átvételével kapcsolatos levélváltá­sunkra, az alábbiakról tájékoztatom. A Fővárosi Vasipari Vállalatnak az Egyesült Izzólámpa és Villa­mossági Rt, részéről történő átvételével egyetértek. A tanácsi vállalat átvételével- biztosítottnak látom egyrészt a városrendezési szempontból a szanálandó telephelyek felszabadítását,- másrészt gondoskodunk az átvevő vállalaton keresztül, a taná­csi vállalat által gyártott termékek folyamatos termeléséről, ill.arról, hogy azokban hiány ne következzék be. A Fővárosi Műszerkészítő és Javitó Vállalatnál: az MMG. Automa­tika Müvek általi átvételét támogatom. Az átvételre kijelölt MMG. Automatika Müvekkel kötelezettséget vállaltunk arra, hogy- azokat a dolgozókat, akik mint gümőkóros megbetegedésből re­habilitálta!:, rendszeresen és folyamatosan, az előírásoknak megfelelő körülmények között foglalkoztatjuk, továbbá- a tanácsi vállalat eddig gyártott termékeinek folyamatos ter­meléséről, illetve az igények rendezéséről gondoskodunk. A jelen időszakban még nem rendezett az MMG. Automatikai Müvek kérése, amelyet a mellékelt PH. felé irt levél tartalmaz. Kérem Elnökhelyettes Elvtársnőt,^szíveskedjék a vállalat reális kérelmét támogatni, hogy az átvétel a javasolt időben megtör­ténhessék. Budapest, 1976. augusztus 25. Elvtársi üdvözlettel Melléklet Ph. Littvai István sk. * í | . ! —------------ -J

Next

/
Oldalképek
Tartalom