1976. július 7. - Budapest Főváros Tanácsa Végrehajtó Bizottsága üléseinek jegyzőkönyvei (HU BFL XXIII.102.a.1)

248

- 11 ­litani. így tehát az érintett utasok utazási költségei csökken­nek, holott a szolgáltatás színvonala nem változik, ugyanakkor az üzemeltető Budapesti Közlekedési Vállalat bevétele is csök­ken, Előzetes számítások szerint a tervidőszak végén - 350 db-os trolibuszállomány esetén - a bevételkiesés fokozatosan növeked­ve kb, 39 millió Pt-ot érne el éves szinten. Ennek pótlására az árkiegészités módosntása válik szükségessé Alternatív javaslatként 'elképzelhető, hogy a trolibusz- szál felváltandó autóbuszokon változatlanul az autóbuszvitol- dij maradjon érvényben. Ebben az esetben*kétféle viteldíj len­ne a trolibuszokon, ami szükségessé tenné a trolibuszok megkü­lönböztetését /pl. piros ás kék trolibusz/. Hátránya lenne ezen megoldásnak, hogy a jármüvek viszonylatok közötti átcsoportosí­tását nehezítené ás valószínűleg az utasok körében is. nehéz lenne elfogadtatni. Előnyt jelentene azonban, hogy a BKV. be­vétele nőm csökkenne és így az árkiegészités módosítása sem szükséges. 4./ A javasolt trolibuszhálózat - fejleszt és költségéi t /4* os. melléklet szerint 573.2 millió Pt-ot/' a BKV, saját forrásaiból biztositani tudja. IV. Javaslatunkat a Vezetői Értekezlet megtárgyalta és elfogadta. * | Mindezek alapján kérjük a T. Végrohajtó Bizottságit, hogy elő­terjesztésünket a következő határozati javaslatokkal elfogadni szíveskedj ék. Határoz a 11 j a v a s lat o 1 g A Végrehajtó Bizottság 1./ Egyetért -a budapesti trolibuszhálózat továbbfejlesztésével. 2./ Engedélyezi, hogy a Közlekedési Főigazgatóság a bemutatott trolibuszhálózat-fejlesztás ütemezett végrehajtása érdekében a további vizsgálatokat elvégeztesse és annak alapján a szüksé­ges intézkedéseket tegye meg. Határidő.:, folyamatos. Felelős: Dr.Nagy Rudolf. ^ j ______________________________¥¥________________________________________________-------------------------------------------------------------------------- — — - 1 ■ 'w 1 ” tt tt—• ■ ir

Next

/
Oldalképek
Tartalom