1968. szeptember 25. - Budapest Főváros Tanácsa Végrehajtó Bizottsága üléseinek jegyzőkönyvei (HU BFL XXIII.102.a.1)

106

tó---- . , l- _ j — 2 •• Jelentkezik nég a levegőszennyezés és a zaj miatt reklamáció is, sz ozonben elhanyagolható tekintve, hogy a fővárosban 14o.ooo gépjármű és csupán 2oo db, trolibuw. közlekedik. A tervezett átállás népgazdasági szinten megtakarítást jelent nz autóbuszok alacsonyabb fajlagos Önkbltség3 következtében. Egyéb gazdasági hatások:- é-ramatalakitó gépház knp-citás asabadul föl és kb, 2o millió Ft. értékU, 2 db, tervezett uj gépház épitéso szükségtelen­né válik:- a Baross tér útépítése miatt megszűnt a 74-ee trolibusz viszonylat és a hálózat többi része 'ia-ui összekötte­tés , ennek pótlása feleslegessé válik,- a Fongrácz úti trolibusz garázst fokozatosan az autóbusz Uzoit részére át lehet adni, A két trolibusz viszonylat járműparkjának autóbusszal való pót­lása a javasolt időpontokban végrehajtható. Fentiek alapján az alábbi h tározeti javaslatot terjesztjük elő, és kérjük annak elfogadását. Határozati .javaslat, A Véyrehnjtóbizottság a Közlekedési Osztály előterjesztését jóvá­hagyólag tudomásul veszi. Utasítja a Közl-kodéí i Osztályt, hegy a buc .pesti tfolibusahwlózatót fokozatosan szüntesse meg. Helyette .az egyes vonal-.kon vezessen be autóbusz Üzemet - autó- busa tarifával - r.z alábbi ütemezéssel: 19S9~bon a 74-es viszonylaton, 197o-bcn r. 75-ös viszonylaton, 19bo-ban a többi trolibusz viszonylaton. Az őzzel kapcsolatos intézkedéseket az Osztály tegye meg. Határidő: ütemezés szerint. Felelős; Nagy Rudolf ősztályveZfatő főmérnök Budapest, 1968, auguas tus 24. ^UéiOafo. i gü. Npfiy Rudolf a osztály vezető főmé. nők Láttam és a javaslattal egyetértek: Bartos István s.k, 43, elnökhelyettes | L----------—J * .■ a® V ÉMHP 4

Next

/
Oldalképek
Tartalom