1961. január 13. - Budapest Főváros Tanácsa Végrehajtó Bizottsága üléseinek jegyzőkönyvei (HU BFL XXIII.102.a.1)

1

BUDAPEST FŐVÁROS TANÁCSÁNAK VÉGREHA JTÓBIZOTT SÁGA d ■ ' Előtérj. 003/L961*V3~titk • _______ Meghívó • Bn^^pcst Főváros Teafán s ának Végrehajtóbizottsága 1961, január 13.-án /péntekén/ reggel 8,30 órai kezdettel a Végrehajt obizoTi + sagnek a Központi Tanáesházán levő tanácstermében /V. Városház-u 9-11,I,en, 121,/ illést tart. /5BotU1ós./ Napirend: 1./ Az elektromos kös viYtógit*ásí JmXózat 1961 .óvi X0/.®2.3rásités é[meX. programja',' .................... .................. Kezdósi időpont: 8,30 óra Előadó: Aleva Lajos Külön meghívottak: Osenterics Sándor miniszterhelyettes a Nehézipari Minisztórium, Bándy Gábor vezérigazgató az EKA., György Gyula vezérigazgató az Egyesült Izzó, Makranozy László vezérigazgató ós Verkits György főmérnök az Elektromos Müvek, dr.Horváth Sándor elnök a II., Bojtor György a 12., Bozsik József a XX., Tőzsór József a XXII.kGr.V3 részéről, 2./ Jelentés a Közlekedési Igazgatóság 1961.óvi ut-,vágány-ós válla­TTbT gTTOTOVTel~ulitrsrTc^óről.~ * .■—*-» -----­Külön neghivo11ak: Előadót Gyulai Géza dr,Horváth Sándor a II., Bojtor György a IX., Bozsik József a ICL. Tőzsór József a XXII.kér.tanáes részéről 3 • / B# j cl#n üqs q i.t írás TO ni il*. A./ VB-határozat ok határidejének módosításáról /31őad <5: Pajkos ITdt&rdS/—" ‘ .........*------------------— B./ A.jPAty.o.l.at Vállal/t IV.kér..A'ttila-utegi telepén létesítendő közületi vegvtisztitő üzem beiűházTsi pVo’grYenj'dnák: ’j’ŐvSKr)-'' gyásf&ól /eSlcTaddtLcí’k’cs Iván/ ' ~ ---- ---------­J./ A IX.kcr .úttörő ház beruliázási programjának és törvioládra' ■ nak „j dv^a^áoáról[.’''/31'őacfót" Xellccs"Ivari/ ’ ..... D./ A XII.kerületi 200 férőh-lycs nővérotthon beruliázási pro:— /majának Ós TOerVfcTáa art~ár®k j óváhagy ás ár ÓT 17 lűidadTfLel!® s Iván/ ’ ~ ...........' N./ A VB 1960.október 5*-é:e hozott 692/1960«oz .határozata alap ián nqca:£<T uj hataróVa-/q *r ÓT '/El'oa7ro':Kcí*e¥e‘ii Laéjoa/ "*-------------­F*/ Az ,q gedőlyezosi és kinevezési jogkörnek a kerületi tanácsok fr’. hopilüveloni „cp apor r j ai szánára val'ó átadásáról'.' '/Bl'Őrd’ót' dr u C-y ©almos Jáncs./ * * Budap „ a v, 1961.január 6. Veres József s.k, a VB elnöke '----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------I

Next

/
Oldalképek
Tartalom