1954. április 1. - Budapest Főváros Tanácsa Végrehajtó Bizottsága üléseinek jegyzőkönyvei (HU BFL XXIII.102.a.1)

26

I •3 1 4 % - 3 ­c./ «z építészeti ™nkéton tott észrevételek folh',.3ználásáv“l javasla­tot készítünk az általános városrendezési tervvel kapcsolatos problémák tisztázására. Kidolgozzuk Budapest építési övezeti be­osztását - figyelemmel az által, nos városrendezési terv nlap- olveirc és ° családi házak építéséhez szükséges torül„tok bizto­sítás 'ra. A beépítési előírásokat elkészítjük. Hat úridő: junius 30. Felelős: Pongrácz Kálmán. f./ x»z 1954. évi lakóház tataroz ási kormányprogramból a tanácsi építő­ipari vállalatokra jutó 75 milliós n'rgy-tatarozási és 25 milliós résztatarozási munkálatokat úgy irányítjuk, h:gy a -feladatok végre­hajtásában 30$-os toljesitményt biztosíthassunk, x Hat áridő: junius 30. Felelős : Br.r™nyai János. 2. Közszol áltatás. "./ A város- és kvzséggazdálkodás megjavítása érdekében, megvizsgálva a kommunális vállalatokat, az MT-nak javaslatot teszünk arra, hogy a közszolgáit™tás 'k akkumulácuéjábél biztosíthassuk a. közszolgál­tatások fokozottabb fejlesztését és közmüveinkhez kapcsolhassuk | az olyan üzemeket, amelyek kizárólag szolgáltató vállalatokat lát­nak el. Hat éridő: junius 30. Felelős: Szili Géza. ’./ .. közmű- és szolgáltató vállalatok ir nyitásának megjavítása cél­jából megtárgyaljuk a XVI. osztálynak Kommunális Igazgatósággá v™lé átalakítását. Hat 'ridő: május 31. Felelős: Szili Géaa. c,/ A dolgozók zavartalan nyári üdülésének biztosítása érdekében gon­doskodunk a strandfürdők megfelelő fölkészüléséről, gyermekfoglal­koztatók cs strandbölcsődék létesítéséről. ■ Határidő: junius 30. Felelős: Szili Géza. d«/ « jelenlegi áll'.pót megvizsgálása alapján kidolgozzuk a, közszol- g'ltntásck 1955. évi fejlesztési progra: mg 'á; a beruházási és szer- v .zési kérdéseimre kiterjedően. , Határidő: junius 30. Felelős: Szili Géza. 3. Közlekedés. [ a,/ 60 uj autóbuszt álHtunk .forgalomba vonalaink süritósóro, a Váci­ut és Népliget között 75-ös jelzésű uj' trolibusz-járat megindítá­sával kapcsolatos beruházásokat megtervezzük, s a munka megindítá­sát előkészítjük; 1 '■ ' ' G(q \ “--------------­I • ...... . .<:>

Next

/
Oldalképek
Tartalom