1953. december 10. - Budapest Főváros Tanácsa Végrehajtó Bizottsága üléseinek jegyzőkönyvei (HU BFL XXIII.102.a.1)

187

4 - 6 - - I / lehet r. problémákat megoldani. « budapesti közlekedés problémái rend'- kivül jelentősek, enne í fogva r hitelük tekint .te ben a ok!: ál fontosabb helyen kellene áll nin. N; "y István is rzt lv ngsulyozt ., hegy c. bel­ső tartalékok feltárása egynagáb n nég ne:: odljra reg a kérdést. A ke­ringési sebesség fokozása és ?. kocsik állási idejének yogröviditése sok©t javíthat a helyzeten. Kérte, hegy oz tizen fenntartásához szüksé­ges anyagok't © minisztérium •‘•ny-rgellátő ig ' zg .tds7g©. kiemelt anyag­ként kezelj- és biztosítsa. Pongrácz K’ln'n elnök •' vitát összcf<gl* 1- va j-v Soltra, hogy '■ VB az előtör j osztást alapjaiban fogad jn ol az­zal, hogy o Búd'pesti P^rtbizotts .. szempontjaival ki koll egészíte­ni. Az egész -ny:got Bebrits Lajos olvtársani megtárgyalja és azután ■ n B ddpwsti ío.rtbi ottságnrak, valamint ? Végreha j tő bizottságnak benn-/ tatja* Határozat : A Végroh©jtóbizottság s közlekedés fejlesztéséről szóié előterjesztést alapjaiban elfogadja és ut-altja cineket; 1266 h'gy az :gész anyagot Bebrits Lajos miniszter olvtárs s.il tárgyalj:.; mog és “ tárgyalás er ;dnényéről december 15*- én © Budapesti P’ rtbizottságnak, december 17«-ón pedig a Végrohajtébizottságnak tegyen jelentést, H " 'ridő: december 17•> 7ölclŐ3r"Pr.ngr 'cz Iá7 inán, / áj A* napirend 3*/ t-'rgyas A november 25.-i tanácsülés érté­kelése és h~ tár; aratóinak vc.'.rch. jt73nT ~ ................................... Elődé: Koés Jézsef. Külön meghívott aks Pál Boris i anácstés Ábr.ány Sándor . a VB hivatali sz rvozeto részéről. / A tran'csülés különös jelentősége" kapott azz©l, hogy a VB-jlnök büsz .mólója t -rtelnazt*: © Minisztertanács elnökének -i Tanács uj f-l' d" irói tartott beszédét. .» t .nácsülós n pirendi nyog.át ezé­les cörü koll .ktiv munkával készítettük. Két a.lkralonjvl ÁB-elnöki érte­kezletet tartottunk. .» VB tagjai foglalkoztak © sorozatosan távelrra- r'ció t*nác«?t“gokk..l és z 711. • ndóbizo t ts ág ok ia mozgósító nunk7t végez­tek. Az előkészítés or d© nyesnek bizonyult, ru rt z olőző t-nácsulés 139-es létszám v.l sz-mb-n most 173 t-n7cst' jelent meg, p dia az ülés egész n pon •" t rtott. VB -.lnökénik bősz 'mólójálioz 22--5n; az oktatási helyzetről szóló beszámolóhoz 6-an szóltak házzá. A fel- szól.xlá = ck nemcsak bir l"ct, h nen j v siratok'" is tartralmzt.ak a hibák kijavítására nézve. Hlbra, h gy tanácsülésen résztvevő oaztály- v.zetők non élnek t©n csk©zró-i j©© ukkol ót nem dnak elég segítséget ra VB v?z•tői részére ©zzo.l, h gy kisebb jelentőségű ügyekben ők maguk válaszoljrana.k, *z ckt t'si ÁB becz'moléj' úttörő kwzdo.eenyozés volt, / I

Next

/
Oldalképek
Tartalom