1951. január 23. - Budapest Főváros Tanácsa Végrehajtó Bizottsága üléseinek jegyzőkönyvei (HU BFL XXIII.102.a.1)

24

4 ú%. I f ® n te 7Q-eo trolibuczvonsl meghosszabbítása. A Szent István-körut forgalmúak fellazítása érdekében szükségessé ▼7lt a 70-es trclibuszvcnal meghosszabbítása a jelenlegi Kossuth La* Jcs-tfr végállcmrátől a Személynök-utoú, Szent Iatván-körutcn át a F*lk Hiksa*-utcán vissza a Kossuth Lajos-tőrig. A neghcesznvbitett útvonalon a következő megállóhelyeket tervezzük: 1./ A ságvrái-téren, a Földművelésügyi Minisztérium erakú, 2./ A^Kcpruth Lajos-tér és Sz"lFy-utc* sarkán, a Legfelsőbb Bíró­ság elé, 3./ Fflk Ilik se-utca 32 czú elCtt, e Szent Ií tvú-körutról való beferduláe után, 4./ A Falk Mikse-utcn éo Llarkó-utca sarkán. A trolibusznak a Személy nők-utódból a Szent István-körútra való klfcrdu- 1^80 az ott lévő villancsmegállóhely járdaszigete miatt kedvezőtlen, miért is szükségeséé válik mindkét járdaszigetnek áthelyezése a hid torkolatába, /A felszabadulás előtt itt volt elhelyezve./ A híd torkolatában elhelyezett megállóhelyeket a jelenlegi megálló­helyekhez hasonlóan két oldalon elhelyezett Járdaszigettel kívánjuk nép­eiden!. A járdaszigetek, illetve a megállóhelyek áthelyezési költsége: 25.000.- forintot tesz ki. Határozat: A végr6h*jtóbizottság hozzájárul ahhoz, hegy ró 1./ a 70-es trclibuszvcnrl a Személynök-utoa,Szent István-kÖrutcn át a. Falk Mikee-utcán vissza a Kossuth I/>jos-térig meg legyen hcsz- szabbitva, cs a Jelenleri nnrgithidi mindkét megállóhelyet a hid torkolatába helyezzék «t. 2./ Utasítja a VIII. „/közlekedési/ osztályt, hegy erről a Fővárosi Villamcsvasutat értesítse, a munkálatok azonnal történő megkezdést végett. Ríeííc: 'szfcsónvl Fereno osztályvezető h. Budapest,1951.január 19.-én. A VB VIII./közlekedési/ osztálya Szécsény i Ferenc s.k. osztályvezető h. U----- - ■ - - - - - ^ ■m+BmB • a*.. <*•(• i»ti

Next

/
Oldalképek
Tartalom