1950. október 3. - Budapest Főváros Tanácsa Végrehajtó Bizottsága üléseinek jegyzőkönyvei (HU BFL XXIII.102.a.1)

132

* 1 Külön meghívottak: a Kt-Li II.főosztálya részéről: zoa- tásy István i őoszt ályvezet ó, a belügyminisztérium 1//2/a osztálya részéről warinovich Marcell alezreaea, a .tóvárosi Villamosvasút ré­széről: Fekete Károly főosztályvezető; a /B hivatali szervezete ré­széről: iíánai György Osztályvezető és ozécaenyi ferenc osztályvezető n. A trolibusz ielső vezetékének hazai gyurt.ása megin­dult, ennek kipróbálására egy kísérleti trolibuszvonal építése szük­séges. A VIII. /közlekedési/ osztály az összes éraekeit szervekkel megbeszélést folytatott, azek a szervek egyöntetűen elvileg ezt az útvonalat találták legalkalmasabbnak a kísérleti vonal céljára, a Teréz-tempiomtél kiindulva: Akácfa-utca—Dob-utca-Klauzál-tér-Klauzul- utca-Rákóczi-uton kis ívben ioraulva nyár-utca—Klauzál-tór-Csányi- utca-Teréz-templom, js javaslat mellett szél az a körülmény, hogy a ieréz-templomnál a fordulásra szolgáló trolibusz-vezeték már megvan, a Kakóczi-utat a vonal nem keresztezi, hanem caak kis ívben fordul­va rövid távolságon hal d rajta. Hozzászólok: Kovács rendre, Hidas latvan, „etrák ^ L3j og, nagy József, Hatulovszky János, nezvál Ferenc, ozecsényi serenc• Határozat: A végrehajtóbizoctság a kísérleti tro­libuszjárat bevezetéséről szóló javaslatot leveszi 450 a napirendről és felhívja a közlekedési osztályt, hogy készítsen egy harmadik alternativ-javasla*ot a kísérleti trolibusz-jurát bevezetésére éa azt ter­jessze két heten belül a végrehajtóbizottság' lé. natáriao: október 17. i'e'ielós : ' Bzécsényi ferenc. A napirend 2./ tárgya; Blóter.j asztés ra lakás ur:,;ek in- to tezésének és a aII. /lakáa.nzddlkod’.si/ osztály iexaaatunak es azer­ve'zet enek móco'r'it ás áról. Külön negnivottak: a VB nivacali szervezete részéről: Bérezi .ulrton osztályvezető, Lukács Ferenc osztályvezető h. Kri­zsovszky Jenő előadó, vavros Béla és rtősze *i *naor előadók, A lakásgazdálkodási osztályt át kell szervezni általá­nos elvi és célszerűségi okokból, továbbá az aaminisztráció egyszerű­sítése érdekében, valamint azért is, mert egyes ügyek intézését a ke­rületi tanácsok végrehajtóbizottságának kell átadni, v lakásügyi cso­port a jövőben az aktaintézés mellett nagyobb gonaot xorditnat a ke­rületek irányítására. A lakáspolitika jó,^ gyors és eredményes meg­valósítása érdekében külön lak ásíe jlesztési csoport xalállit e ára i van szükség. Az ingatlankezelő és az üzemgazdasági csoportok létszá­mát emelni kell a tömbgondnokságok szervezési, illetve az anyagigény- léoi ügyekkel kapcsolatos munkálatok eredményességének biziosiuása érdekében, végeredményoen egyes * xo? cói állások megszűnése, más állá­sok minőtéti átszervezése révén az uj igények 1 igyelembevét el ével bó helyett 57 lenne a lakásgazdálkodási osztály személyzetének lét­száma • I ___ » «*. **4 ' • «SfS»

Next

/
Oldalképek
Tartalom