1990. április 10. - Budapest Főváros Tanácsa tanácsülési jegyzőkönyvei (HU BFL XXIII.101.a.1)

224

___ , f ™B ......................- 49 ­V suth Lajos szobrát a Budapest Galéria elszállította karban­tartásra. A helyi tanácsot a munkálatokról nem tájékoztatta. Kérése, hogy a Galéria ilyen esetben értesítse az illetékes tanácsot és lakosságot. Elnök: Javasolja, hogy a Tanács bizza meg a Művelődési Főosztályt, hogy tegye meg a szükséges intézke­dést majd határozati javaslatot terjeszt elő. Határozat a Tanács 97. Utasítja a Művelődési Főosztályt, bizto­sítsa, hogy a Budapest Galéria a köztéri ^ téri szobrok tatarozásával kapcsolatos munkálatokról időben tájékoztassa az ér­dekelt helyi önkormányzatot és a helyi lakosságot. j Határidő: azonnal Felelős: dr.Novák István Dávid Klára: I. kerületi fővárosi ta­nácstag, felveti, hogy a Czakó utcai sportpályával kapcso­latban 1989. szeptember 15-i tanácsülésen a testület úgy döntött, hogy rendezési terv és a kerületi tanács előzetes állásfoglalása nélkül nem épithető be, erre határozat is született. A Fővárosi Közlönyben megjelent jegyzőkönyv hatá­rozata viszont nem tartalmazza ezt a döntést. Ezért indít­ványozza, hogy az elkövetkezendő időben ismét két tanács­tag hitelesítse a jegyzőkönyveket. Egyben kéri, hogy a jegy- i zőkönyvben a határozat úgy legyen módositva ahogy akkor ott elhangzott. 'fl| fi ™—————^ ff

Next

/
Oldalképek
Tartalom