1988. szeptember 13. - Budapest Főváros Tanácsa tanácsülési jegyzőkönyvei (HU BFL XXIII.101.a.1)

381

r~ ■■■■■ —1 WM i > * terheléseket, nő a közlekedésből származó zaj és levegőszennyezés, s ennek mérté- az előző területi típusnál került említésre. A XVIII/15. jelű zöldterület helyén csa ke a környezeti egységek jelentős részének összefoglaló környezetminősítésénél ládiházas lakóterület-fejlesztés szerepel, erre vonatkozóan az 5. típusú terüelteknél • ellensúlyozza, illetve néhánynál lerontja az épített környezet terén várható leírtak érvényesek. ( javulást (pl. III., illetve XX. ker.). A 44 db 7-es típusú környezeti egység nagyobb részénél (27-nél) nem változik a kör­— A tervezett új családiházas beépítésű területek mezőgazdasági nagyüzemi, illetve nyezetminőség, 13 körzetnél pedig javulás várható. A környezeti ártalmak fokozódá­F| , zártkert övezetekben kerülnek kijelölésre. Ezek beépítésénél fokozott gondot kell ^val ke|| Omolni a x. ker. Népliget területén (a határoló útvonalak forgalmának fordítani a települési környezet veszélyeztetettségének megelőzésére, a zöldterüle- növekedéséből eredő légszennyezés és zaj miatt), továbbá a XVIII. ker. egy körzeté­tekkel megfelelően tagolt kialakításra. Meglévő autóút, illetve tervezett autópálya né| ahol zöldterületi funkció kedvezőtlen változása következtében romlik az élővilág mentén véderdő sáv kialakításán kívül vizsgálni kell zajgátló övezet kialakításának ^ mjndsége a szükségességét is, a kerületi ART, illetve a RRT szintjén. Az 54 db 5. típusú környezeti egység közel felénél (28-nál) nem várható a környezet 8. típus: összefoglaló minősítésében változás és ezek túlnyomó része jelenleg is jó (1 és 2) mi- - zártkert és nagyüzemi mezőgazdasági termelő terület nősítésű terület. A környezeti egységek szintén magas számánál, 23-nál várhatóan ja- _ A területfelhasználási és területszerkezeti javaslat a hosszútávú tervidőszakban vul a környezet minősége, s csak 3 körzetben várható a helyzet rosszabbodása. még a mezőgazdasági területek kismértékű csökkenését irányozza elő, elsősorban a lakóterületi fejlesztés érdekében. A tervezett beavatkozások a 8. típusú kömye­6. típus: zeti egységek szinte mindegyikét érintik. Néhánynál a területfelhasználás a teljes f. v — dunamenti és hegyvidéki üdülőterületek területen megváltozik. Utóbbiak közül a tervezett lakótelep-területekre vonatko­— A budai oldal üdülőfunkciót betöltő zártkert területeinek túlnyomó része (Arany- zóan a 2. típusnál történt említés. hegy—Ürömhegy, Csúcshegy) a területfelhasználási és területszerkezeti program - Azoknál a mezőgazdasági területeknél, ahol a tervezett beavatkozás a jelenlegi te­szerint átminősül családiházas területté, környezetminőségük alakulásával kapcso- rületfelhasználáshoz képest nem jelentős (pl. tervezett családiházas terület kialakí­latban az 5. típusú területnél történik említés. tésa a meglévőhöz csatlakozóan) ott a környezetminőség várható alakulását to­— A hegyvidéki (Rupphegyi) üdülőterület jó környezetminőségét a tervezett beavat- vábbra is a jellemző területtípus szempontjából elemezzük. Ennek alapján a mező­' kozások nem befolyásolják. gazdasági területek jelentős részénél várhatóan nem változik a környezetminőség. — A vízparti üdülőterületek környezetminőségében a Ráckevei/Soroksári/Duna mén- A jó környezetminőség megőrzését a meglevő és tervezett közlekedési területek tén várható javulás, a javasolt fejlesztések, szabályozások következtében. (autópályák) mentén véderdő-sávok biztosíthatják. I í - A Római-parti és nagytétényi vízparti üdülőterületeknél nem várható a környezet _ a tervezett bányarekultiváció megvalósítása várhatóan javítja a III. ker. Rókahegyi X jelenlegi állapotának javulása. terület környezetminőségét, melynek egyébként — a tervezett erdősítések megva­— A vízparti üdülőterületek köre a rendezési program alapján bővül a Soroksári Du- lósftása esetén - területi típusa is megváltozik, 7. típusúra. nánil léve Molnár-szigettel. Ennek kömyezetminesége eMsorben e Dune vlzmi- A )g db 8 „ ^ kdrnyeIeti téwénél (10 körzetnél) nem változik e » nőségének tényleges jevulésétól függ. de negymértékben jevlthetje értékét a vízi- környezet összefoglald minősítése, javulás mindössze 2 körzetnél várható. sportok számára megfelelő területek biztosítása is. i. Várhatóan rosszabbodónak ítéltük azokat a 8. típusú környezeti egységeket (4 db), A 4 db üdülőterület típusú környezeti egységnél a környezetminőség várhatóan a #ho| § már korábban eldöntött fejlesztések a jelenlegi területfelhasználáshoz képest fent részlezetett módon alakul. várhatóan ellentmondásos, kedvezőtlen hatást váltanak ki. 7. típus: — közparkok, üdülőerdők, zöldfelület jelleggel beépített területek típus: * . • a-x z x .i , , .. , ... ,x .x xx - ipari területek, közlekedés üzemi területek — A környezetminőség várhatóan javul az iparkitelepítés megvalósulása esetén az Óbudai-sziget és a Margitsziget területén. - Az ipari területek környezetminősége egyben azt is tükrözi, hogy az adott kömye­— A zöldterületi fejlesztési javaslatok újabb erdőtelepítésekkel segítik elő a települési zeti milyen veszélyt, károsító hatást jelent a környezetére nézve. A környe környezet védelmét. zetminőség várható alakulásának elemzése során ezért ennél a területtípusnál fi­— Az ipari és közlekedési területek (autópálya) mentén a véderdősávok megvalósítá- gyeimen kívül hagytuk a nem iapri eredetű (közúti forgalomból eredő) légszeny sa, a zöldterületek üdülő-, rekreációs célú zöldfelületekkel való gazdagítása, egy- nyezés és zajterhelés várható alakulását. úttal sport- és szabadidőterületek kialakítása javítja a környezetminőséget. ~ A v^ros külső, még beépítetlen területekkel határos iparterületei mentén a terve­— A jelentős, védett értéket képviselő zöldfelületek (természetvédelmi területek, zett véderdősávok kialakítása várhatóan csökkenti a környezet vészélyeztetettsé­közparkok, sport- és rekreációs területek, temetők) környezetminőségének meg- 9ét. óvása várható a területeknek zajvédelmi szempontból fokozottan védett, — s a ~ A légszennyező üzemek várható megszűnése, illetve kitelepítése következtében Budai Tájvédelmi Körzetnek emellett levegőtisztasági szempontból is kiemelten egyes környezeti egységek levegőminősége javul. védett — kategóriába való sorolásától. — Várhatóan javul a levegőminőség a főváros területére kiterjedő új levegőtisztaság­— A központi fekvésű, főútvonal menti értékes közparkok területe továbbra is erő- védelmi törvény előírásainak betartása és a védett II. kategóriába tartozó területek sen veszélyeztetett, környezet minőségük javulása általában nem várható. jelentős (számbeli és területi) csökkenése eredményeképpen. — A rendezési program alapján a 7. típusú környezeti egységek közül 2 körzet területi — A tervezett bányarekultivációk megvalósítása következtében várhatóan javul a típusa megváltozik. A XX. kerületi Molnár-sziget, amely üdülőterületté minősül, környezetminőség a kőbányai iparterületen. [ 151

Next

/
Oldalképek
Tartalom