Forrásaink a reformációról - Dokumentumok az MNL Heves Megyei Levéltárából (Eger, 2018)

Dokumentumok - VI. Református felekezeti iskolák fenntartásának és államosításának forrásai

i 1938. okt. 7-én terjesztette elő, így arról a költségvetésben már gondoskodni nem lehetett az 1939. évre vonatkozólag és azt jóváhagyásra sem lehetett felterjeszteni. Balogh Károly és Tóth Sándor képviselőtestületi tagok az elöljárósági javaslattal szemben indítványozták, hogy a ref. egyház által kért 3000 P segélyt szavazza meg a képviselőtestület. Szilva Sándor ref. lelkész indítványozza, hogy állandó jellegű se­gélyként 2000 P-t szavazzanak meg. Mérten Imre, Gyenes Mihály, Varga Gábor, Öt­vös Károly és Rózsa István az indítványok elutasítását és az elöljáróság javaslatát, illet­ve annak elfogadását javasolták. Tekintettel arra, hogy indítványozók indítványaikat fenntartották, kgi bíró a név szerinti szavazást elrendelte és pedig olyan értelemben, hogy elsősorban Balogh Károly és Tóth Sándor által javasolt 3000 P mellett szavazók igenek, akik az indítvány ellen nem-mel szavazzanak. Emellett az indítvány mellett egyetlenegy képviselőtestületi tag sem szavazott. Szilva Sándor indítványa mellett szavazók nemmel és az elöljáróság javaslata mel­lett szavazók igennel szavazzanak. Szilva Sándor indítványa mellett szavaztak: Szilva Sándor, Kakas János, Tóth József, Szórád György, Tóth Sándor, Balogh Károly, Hajdú Ferenc, Ratkai Károly, Boros János, Szórád Ötvös Károly és Ötvös Károly. Az elölj, javaslata mellett szavaztak: Rózsa István, Bedécs János, Bedécs Károly, Varga Gábor, Szoboszlay János, Baráth György, Bedécs András, Fuder András, Dr. Bruckner Emil, Kiss István, Gyenes Mihály, Ötvösi Sámuel, Szórád János, Mérten Imre, Végh György. A szavazás eredményeként vagyis 15 „igen” szavazat 11 „nem” szavazat ellenében vagyis szótöbbséggel meghozta a képviselőtestület a következő véghatározatát Képviselőtestület kimondja, hogy a helybeli ref. egyház részére az iskolai terhekhez való hozzájárulás címén 1940. jan. hó 1-től visszavonásig 1500 P, azaz egyezerötszáz Pengő évenként ismétlődő segélyt állapít meg. Utasítja a községi elöljáróságot, hogy a megállapított segélyt 1940. évi költségve­tésbe állítsa be, és a hozott határozatot jóváhagyásra terjessze fel. A ref. egyháznak az a kérése, hogy 1939. jan. 1-től állapíttassék meg a segély, az előadói javaslatban felhozott indokok alapján, teljesíthető nem volt. Jelzet: MNL HML V. 206. 13.1939. kgy. 119/1940. közig./4/1940. közgy. A községi jegyző bemutatja az átányi ref. egyház kérelmét, melyben 13/1939. évi kgy. számú véghatározattal megszavazott, s Heves vármegye törvényhatósági bizottságá­nak kisgyűlése által 346/1939. kisgy. 6921/a. 1939. sz. alatt jóváhagyott 1500 pengő iskola-fenntartási segélynek legalább 2000 pengőre való felemelését, és annak az 1941. évi költségvetésbe való beállítását kéri. Erre nézve a községi jegyző előadja, hogy már az 1500 pengő segély is mintegy 6-7%-os községi pótadó emelését vonta maga után, törvények és rendeletek újabb és újabb terheket és költségeket hárítanak a községekre, 253

Next

/
Oldalképek
Tartalom