Heves megye történeti archontológiája (1681–)1687–2000 - A Heves Megyei Levéltár forráskiadványai 14. (Eger, 2011)

Rövidítések jegyzéke

TISZTVISELŐI ÉLETPÁLYÁK Földváry György, bernátfalvi és földvári994 alispán A 16-17. században a birtokos nemesség sorai közé emelkedett család előtör­ténetét és a hivatalviselés szempontjából is fontos rokonsági kapcsolatait lásd: Földváry Ferenc alispán pályaképénél, aki György egyik bátyja volt. O maga valamikor 1809 előtt született id. Földváry György és Balázsovics, másként Zsuffa Borbála házasságából. Vármegyei szolgálatát mint gyöngyösi járási esküdt kezdte 1824. decem­ber 3. és 1829. dcember 18. között. 1831. június 26-tól 1837. november 5-ig ugyan­ebben a járásban második alszolgabírói, majd 1837. november 6-tól 1841. december 15-ig főszolgabírói tisztséget töltött be. 1841. december 15-én másodalispánná vá­lasztották, s ezt a funkciót töltötte be 1844. december 16-ig. Ezt követően alis­pán volt 1845. május 8-ig. További sorsáról eddig nem találtunk adatokat. N. L. Földváry János, bernátfalvi és földvári995 alispán, főispáni helytartó A család nemesítésére, korábbi birtokaira és a rokoni kapcsolatokra nézve lásd: Földváry Ferenc alispán, aki Földváry János nagybátyja volt. 1812. július 5-én született Csányon János Ignác Lászlóként. Apja Földváry Sándor, anyja páni Hamar Mária volt. 1847-ben vette feleségül bernátfalvi és földvári Földváry Rózát. Három gyermekük született. Fivére, László is jelentős megyei tisztségeket töltött be (lásd: Földváry László főszolgabíró). A család református vallású volt. Birtokaik főleg Heves és Külső-Szolnok (pl. Cibakháza a hozzátartozó pusztákkal: Gyügér, Sárszög, Ság), valamint Pest vármegyében voltak. Vármegyei tisztségviseléséről az első feltárt adat, hogy 1841. december 6- án megyei főügyésszé választották. 1845. május 8-ig töltötte be ezt a funkciót. A szabadságharc leverése után, 1849. szeptember 6-án ő lett az alispán, de csak ok­tóber elejéig, majd 1850. január 21. után az Egri cs. és kir. Megyei Törvényszék elnöki székében találjuk egészen 1854-ig. 994 Borovszky 663. p.; Kempelen 4:183. p.; Nagy 4:229. p.; Orosz 89. p.; HML IV-l/a 98. rsz. 1002. p., 117. rsz. 945. p., 129. rsz. 1147. p., 138. rsz. 1703. p. 995 Borovszky 617. p.; MTCN 1899. 100. p.; Nagy 4:228-229., 182-183. p.; Pap 2003. 147. p.; Szederkényi 4:385., 418., 435-437. p.; HHL 1943. 71. p.; PIM MÉI; Gyászje­lentés; HML IV-l/a 129. rsz. 1148. p., 140. rsz. 600. p., 156. rsz. 34. p.: Az 1850. március 2-i ülésen elnökölt. HML MF 756. 399

Next

/
Oldalképek
Tartalom