Archívum - A Heves Megyei Levéltár közleményei 10. (Eger, 1981)

TANULMÁNYOK - Szecskó Károly: Károlyi Mihály és Heves megye (Adalékok Károlyi Mihály életrajzához) • 44

Népgyűlési beszédét is felhasználta politikai nézeteinek ismertetésére. Mindenek előtt szólt a földosztásról, s a szövetkezeti koncepciójáról: „Tiétek már a föld, földesurak vagytok, és akié a föld azé az ország is. Igen, most már a népé az ország, és fel kell építeni benne a demokráciát. De ne a nyugati demokrá­ciáért lelkesedjünk, mert azt nagy hibái miatt éppen a nyugati népek most akarják felszámolni, hanem gazdasági demokráciára törekedjünk, ez pedig csak a szövetke­zetek kiépítésében valósulhat meg". 91 Beszéde végén szembeszállt minden olyan törekvéssel, amely faji, vagy vallási alapon tesz különbséget az ország lakosai között. 92 Károlyi Mihály után felesége szólt a megjelentekhez, amit hatalmas taps és éljenzés követett. 93 Az ünnepség kedves epizódja volt, hogy Golyha András helybeli bognár átadta Károlyinak azt a huszonöt éven át rejtegetett karót, mellyel Károlyi 1919. február 23-án az ünnepség színhelyén a jelképes föld­osztást megkezdte. 94 A volt elnök ígérte, hogy a karót a Nemzeti Múzeumban helyezi el. 95 A Károlyi házaspár útban Párád felé a Tárna-völgyében folytatta útját, amelyet óriási, spontán lelkesedés kísért. Emiatt megálltak Verpeléten is, ahol a népházban köszöntötték őket. Sírokban és Recsken diadalkapuval és lovas bandériummal fogadták őket. 96 Párádra az esti órákban érkeztek meg, ahol másnap szintén nagy ünneplésben részesítették a volt elnököt és feleségét. 97 Az út utolsó állomása Gyöngyös volt, ahol az ebből az alkalomból szer­vezett népgyűlésen Károlyi szintén beszédet mondott. Ebben rámutatott az 1919 utáni időszak fasiszta jellegére, a Horthy-klikk háborús felelősségére. Méltatta a Vörös Hadsereg jelentőségét, az ellenforradalmi rendszer szétzúzá­sában. Utalt arra, hogy a régi rendszer maradványai még most is élnek, s kérte a hallgatóságot, hogy ne üljön fel a múltat visszasíró „hazafiság és keresztény álarcba bújtatott" propagandának. Gyöngyösi beszédében is szóbahozta a már Kápolnán is említett szövetkezeti kérdést. Beszéde végén szólt külpolitikai koncepciójáról, s a szomszédos népekkel való megbékélés fontosságát hang­súlyozta. 98 Károlyi és feleségének megyei látogatásáról a korabeli munkássajtó (Igaz­ság, Heves Népe, Gyöngyös) részletesen beszámolt. A kisgazdapárti Egri Ba­rázda azonban csak egy rövid, semmitmondó hírt közölt a látogatásról, amely­ben csak Károlyi angliai útitervét említette meg. 99 A Heves megyei lelkes fogadtatás beilleszthető abba az országos ünnepség­sorozatba, amely Károlyit és feleségét hazaérkezésük után fogadta. Megyei lá­togatásának kellemes benyomásai is hozzájárulhattak ahhoz, hogy Hajdú Tibor szavaival élve Károlyi úgy érezte akkor, hogy végleg hazajött. 100 Fontosnak tartom a Heves megyei látogatás propagandisztikus jelentőségét is. A látoga­tás alkalmat adott arra, hogy említett beszédeiben politikai nézeteit a korabeli kül- és belpolitikáról kifejtse. E nézetek sajátos része volt a szövetkezeti kérdés felvetése. Károlyi szövetkezeti koncepciójának van egy érdekes, talán nem ismert másik megyei vonatkozása is. Ez pedig a következő: 1946 júniusában, amikor a Gellért Szállóban Károlyit felkereste az Igazság szerkesztője, elmond­ta neki, hogy a megyében mint volt ellenállónak 300 hold földet fognak kiha­sítani, s ő ezen akarja elkezdeni a szövetkezetek kiépítését. A források szerint ez a terv nem valósult meg. 101 50

Next

/
Oldalképek
Tartalom