MSZMP Heves Megyei Végrehajtó Bizottságának ülései (22.3) 1977. január 11. - 1977. június 28.

32. doboz 1977. 01. 11. – 1977. 06. 28. - 520. őrzési egység: Végrehajtó bizottsági ülés jegyzőkönyve 1977. január 25. - Oldalszámok - 520. őe. 2. o.

Bárta elvtárs a javaslathoz néhány mondatot fűz. A javaslat a MTESZ Országos elnökétől érkezett, hogy a Jelölő Bizottság, amely megválasztás­ra került, magáévá tette ezt a javaslatot és közgyűlés elé terjesztik. Ami Kovács Jenő elvtárs munkáját illeti, jelentős szerepe van abban, hogy a MTESZ megyei egyesülete és tagegyesületének az elnöke. Átfogó munkája a megye, gazdasági életében, az iparban, és a mezőgazdaságban, egy­aránt megtalálható. Az .a véleményük, -hogy Kovács elvtárs rendelkezik azon politikai felké­szültséggel, műszaki ismeretekkel, tekintéllyel, ami a munkakör ellátásá­hoz és a munka eredményes megvalósításához szükséges. Elmondja még, hogy a MTESZ titkári funkciója nem tartozik ugyan, a vb. ha­táskörébe - Domán László elvtársat akarják a központi elnökségbe- Domán elvtárs bebizonyította, hogy alkalmas a jövőben is a MTESZ titkári funk­cióra. Sipos elvtárs elmondja, hogy ismeri a Kovács Jenő élvtárs ezirányu munká­ját, és egyetértve csatlakozik Barta elvtárshoz. Javasolja elfogadásra Kovács Jenő elvtárs ujraválasztási javaslatát. VB.tagjai egyhangúlag elfogadják. Sipos elvtár s ismertetij, hogy a kormánykitüntetések adományozására a március 8-i Nőnap alkalmából az alábbi elvtársak kerültek javaslatként a vb. elé. A javaslat előterjesztője Lévai Ferenc elvtárs. Sipos elvtárs javasolja, hogy személy szerint menjenek végig a javaslaton. Gulyás Mária, Póti Jenőné és Szepesi Andrásné Fenti javaslatokat a vb. egyhangú szavazással elfogadta. Javaslatok érkeztek még a Politikai Főiskola 3 'éves nappali tagozatára. Sipos elvtársnak az a javaslata, hogy személyenként tegye vizsgálat tár­gyávába vb. a javaslatot. A 3 éves tagozatra javasolják; Zemlényi Béla, Szabó Géza, Perge Lukács, Ander Lajos elvtársakat. Kiegészítés, kérdés, észrevétel nem hangzott el- egyik elvtársra vonatko­zóan sem. A Politikai Főiskola 3 éves nappali tagozatára történő javaslatokat a vb. egyhangúlag elfogadta. Lévai Ferenc elvtárs bejelenti, hogy a Szakszervezetek Országos Tanácsa Szervezési és Káder Osztálya Jenes Pál elvtársat 3 hónapos továbbképző tanfolyamra a Politikai Főiskolára javasolja, mely 1977. április 12-én indul, ehhez kéri a vb.egyetértését Lévai elvtárs. A vb.tagjai egyetértenek Lévai elvtárs bejelentésével. • 2. napirend: Dr.Sipos elvtárs üdvözli a napirend tárgyalásán megjelent dr.Jenéi Jenő főtitkár helyettes elvtársat, Juhász Tamás elvtársat a TIT megyei titkárát, . Polgár Miklós elvtársat és Bóta Albert elvtársat, a napirend előadóját. Megkérdi, van-e kiegészités az előterjesztéshez. Htvwroeayw Lwétttr 1

Next

/
Oldalképek
Tartalom