MSZMP Heves Megyei Végrehajtó Bizottságának ülései (22.3) 1972. január 4. - 1972. október 24.

23. doboz 1972. 01. 04. – 1972. 10. 24. - 400. őrzési egység: Végrehajtó bizottsági ülés jegyzőkönyve 1972. július 4. - Oldalszámok - 400. őe. 5. o.

- 5 ­Felhívja a figyelmet, hogy a római katolikus egyház vezetőin kívül a többi egyházak vezetőivel is szorosabb kapcsolatot helyes kiépíteni. Elmondotta, hogy a Hazafias Népfront a maga eszközeivel igyekszik befolyást gyakorolni az egyházak tevékenységére, a vallásos érzületű emberekre* Véleménye szerint városi, járásit községi szinten is az egyházpolitikai tevékenységben előbbre kell lépni. dr« Szűcs László elvtárs az előterjesztéssel egyetért, elfogadásra javasolja* Kéri a végrehajtó bizottságot, hogy nyújtson segítséget a tanárképző főis­kola részére, ugyanis az érseki hivatal a tanárképző főiskolán saját haszná­latára - a kőnyvtárbővitéssel kapcsolatban - további helyiségeket kárt* A főiskola működését ez negativ irányba befolyásolná, éppen ezért kéri, hogy a pártbizottság a Művelődésügyi Minisztérium felé tegyen lépést, hogy az ér­seki hivatal kérése ne kerüljön teljesítésre* Szalay István elvtárs a hozzászólásokra adott válaszában megköszönte a javas­latokat, bírálatokat, melynek szellemében fogják az elkövetkező időben egyház­politikai tevékenységűket folytatni, egyben kéri a végrehajtó bizottság to­vábbi segítségét* Szűcs elvtárs hozzászólására válaszolva közölte, hogy a Művelődésügyi Minisz­tériummal egyértelműen tisztázták a felvetett problémát, melynek eredménye­ként az érseki hivatal igényét nem támogatja a minisztérium* Oláh György elvtárs összefoglaló javaslatai alapján a végrehajtó bizottság az alábbi határozatot hozta: 1. A megye egyházpolitikai helyzetéről és további feladatairól szóló jelentést elfogadja* Ugyanakkor jogosnak ítéli meg a vita során felmerült azon kifo­gást, mely szerint a jelentésben az egyházakkal való együttműködés egyolda­lúan csak pozitív megítélésben került megfogalmazásra* A valóságban az együttműködést is a maga ellentmondásosságában kell felfognunk, mivel pozitív együttműködés van az alapvető kérdésekbea, mint például a szocia­lizmus felépítése, a béke ügye, stb, ugyanakkor számos részkérdésben, mindenek előtt a vallásos ideológia terjesztésének eszközei és módszerei tekintetében természetszerű véleményeltérések vannak* 2* Megállapítható, hogy Heves megyében az utóbbi években céltudatos és eredményes egyházpolitikai tevékenység folyt, szemben a korábbi időszak­kal, amikor a tevékenység csak a vallásos ideológia elleni harcra korlá­tozódott* Az állam és az egyházak közötti megegyezés alapján kialakult központi érintkezési formáknak megfelelően a megyei tanács vezetői és az egyházmegye vezetői közöttrendszeres, elvileg és gyakorlatilag célraveze­tő kapcsolat alakult ki* 3* A végzett munka eredményeinek elismerése mellett a végrehajtó bizottság szükségesnek tartja hangsúlyozni, hogy az egyházpolitikai tevékenység terén továbbra is jelentős feladataink vannak* a/ Rendszeresen és céltudatosan tovább kell folytatni az ideológiai és politikai nevelő tevékenységet, amelyet a pártszervek és pártszervezetek szervezzenek és irányítsanak* Különösen fontos az iskolákban folyta­tandó ez irányú tevékenység folyamatossága és színvonalának emelése* [ Heves megyei 1 I Levéltár J

Next

/
Oldalképek
Tartalom