MSZMP Heves Megyei Végrehajtó Bizottságának ülései (22.3) 1970. július 7. - 1971. február 22.

21. doboz 1970. 07. 07. – 1971. 02. 22. - 361. őrzési egység: Végrehajtó bizottsági ülés jegyzőkönyve 1971. január 19. - Oldalszámok - 361. őe. 17. o.

I II. napirend A napirenddel kapcsolatban kérdés nem hangzott el. • Hozzászólások Dr. Sipos István elvtárs az előterjesztéssel egyetért. Ügy értékeli, hogy a X. kongresszus határozatai, anyagai feldolgozásához megfelelő alapot ad. A munkát minden szinten és területen a pártszervek irányításával kell végezni. Rend­kivül fontosnak tartja a pártellenőrzést, melyben a megyei pártbizottság Propaganda és Művelődési Osztályának jelentős szerepe van, de a járási-városi pártbizottságoknak is. A feladatok eredményes végrehajtása érdekében a pártszer­f vezetek irányításával a különböző szervek összehangolt munkájára van szükség. Javasolja, hogy a különböző oktatási formákon, tanfolyamokon átfedések nélkül kerüljön feldolgozásra a X. kongresszus határozatai. « Mudriczki János elvtárs jónak tartja az előterjesztést és azzal egyetért. Kérése az, hogy a X. kongresszus anyagai feldolgozásának a megyei pártbizottság, illetve a járási­városi pártbizottságok által tartandó előkészítőire le­gyenek meghiva a szakszervezet és KISZ politikai oktatást vezető propagandisták is, mivel ők külön előkészitőt nem tartanak. Havellant Ferenc elvtárs a javaslatokkal egyetért. Javaslata, hogy az üzemek, hivatalok, intézmények feladatai­A (0- nál a szövetkezetek is szerepeljenek. Indokoltnak tartja, ^-% hogy a szövetkezetek is érvényesítsék a kongresszus határo­zatait a IV. ötéves terveikben és munkájuk minden területén. Szűcs László elvtárs az előterjesztést tartalmi és szer­vezeti vonatkozásában jónak tartja. A Ho Si Minh Tanárképző Főiskolán a X. kongresszus határozatai anyagának feldolgo­zása tervszerűen, szervezetten történik. Az ide vonatkozó Művelődésügyi Minisztérium intézkedése összhangban van az előterjesztéssel. Ezért arra törekednek, hogy a feldolgo­zás eredményes legyen. Bárta Alajos elvtárs egyetért a javaslatokkal. Javasolta, hogy a tomegszervezetek, mozgalmak esetében kapjanak fela­datot a MTESZ és a Magyar Közgazdasági Társaság megyei Szervezete is. Ezért indokoltnak tartja az előterjesztés kiegészítését.

Next

/
Oldalképek
Tartalom