MSZMP Eger Városi Bizottsága Végrehajtó bizottsági ülései (XXXV-29-3) 1983. május. 4.

650. ő. e. (32. doboz) • Végrehajtó bizottsági ülés jegyzőkönyve • 1983. V. 4. - Napirend: - 1. Személyi kérdések: párttagfelvételi kérelmek; előterjesztések pártbüntetés törlésére (dr. Kovács László); javaslat pártfegyelmi eljárás megindítására és alapszervezeti hatáskörből való kiemelésre (Patkó Józsefné, az AGROKER személyzeti- és munkaügyi vezetője ellen). - 2. Jelentés a hosszú távú várospolitikai koncepció kialakításáról. - 3. Tájékoztató a nők és fiatalok körében végzett párttaggá nevelő és tagfelvételi munka helyzetéről az AGRIA Bútorgyárban (a végrehajtó bizottság 1982. március 24-ei határozata alapján). - 4. Különfélék: Schmidt Rezső kiemelése a megyei pártbizottság titkári funkciójába.

Kérése, hogy az anyag igen gazdag információ tartalma és a reális perspektiva meggelölese okán, agitációs érvek és meritése céljából maradhasson a végrehajtó bizottság tagjainál. Dr. C R apó István elvtárs: Olyan várospolitikai koncepció ez, amelyből lehet és kell hosszabb távra meriteni. A végrehajtás eredményességét döntően befolyásolja a helyi és a felsőbb tanácsi szervek közötti rendszeres konzultációk végzése. Egyetért a feladatok sorolásának szükségességével. A várható közigazgatási változások még nyomatékosabban valószinüsi­tik a népességgyarapodásnál az egyedül helyes b. alternatíva megvá­ló sitható ságát• A gyógyszállók épitésére vonatkozó koncepciót teljes egészében tá­mogatja, a thermál idegenforgalmon kivül azért is, mert a lakosság 20 #-a mozgásszervi megbetegedésekben szenved. Sajnálatos, hogy a nagy hagyományokkal rendelkező egri uszó sport tárgyi feltételei jelen időszakra teljesen leromlottak, szükséges a közeli jövőben a feltételek célszerű alakításával ennek végleges megoldása. Fejes István elvtárs: Az anyagot a 2000-ig terjedő időszakra, mint időintervallumra vo­natkozóan és "terjedelmét" tekintve jónak tartja. Markánsabb megfogalmazások szükségesek azonban a gyógyüdőlő-hely és a közművelődés kérdésköreiben, mind a helyzetfeltárás, mind a célok megjelölésének konkrétsága tekintetében. Saját példával is alátámasztva támogatja a gyáregységek önállóságát célzó törekvéseket, egyetértve a komplex külön-külön történő meg­vizsgálással é_» realizálással. Az egészségügyi ellátás területén tudatában kell lenni annak, hogy az uj kórház megépitése nem teszi nélkülözhetővé a járóbetegellátás további fejlesztését. Farkas József elvtárs: Javasolja, hogy a 9« oldalon a lakóterületi terjeszkedés behatárolt­ságáról ne szóljon a jelentés, mert egyetlen településre sem mond­ható el, hogy "a beépítésre alkalmas területek korlátozottak". A környezetvédelem, a fásitás érdekében szellősebb épitkezést javasol és kéri, hogy már a tervezésnél számoljanak a zöldterületek kialakí­tásának lehetőségével. A közművelődési intézmények kapcsán indokoltnak tartana konkrétabb megfogalmazást, ugy hogy pl. a Csebokszári lakótelepen mikorra és mit szükséges létrehozni. Többet kellene foglalkozni a város alatti pincerendszer racionális elsősorban a köz érdekeit szolgáló felhasználási lehetőségeivel. Szükségesnek tartja a magánerős épitkezések célját szolgáló telek­alakítás több variációját és gyorsitani szükséges a Pásztor-völgyi telekosztás gyorsitása. Javasolja, hogy az épitési tilalommal sújtott területeken, annak indokoltságát 5 évenként a tanács vizsgálja felül.

Next

/
Oldalképek
Tartalom