MSZMP Eger Városi Bizottsága Végrehajtó bizottsági ülései (XXXV-29-3) 1981. január. 14.

589. ő. e. (28. doboz) • Végrehajtó bizottsági ülés jegyzőkönyve • 1981. I. 14. - Napirend: - 1. Jelentés a város alsó- és középfokú oktatási intézményeinek káder- és személyzeti munkájáról. Javaslat a további feladatokra. - 2. Tájékoztató az újítási tevékenység helyzetéről a város gazdasági egységeiben 1976-1980. években. - 3. Személyi kérdések: párttagfelvételi kérelmek; pártfegyelmi előterjesztések: Kakuk Vencel, Kiss F. Gábor, Szabad Géza; Dér Béláné politikai iskolába küldése.

J 2 1. Jelentéé a város alsó- és középfokú oktatási intézményeinek káder- ée személyzeti munkájáról. Javaelat a további felada­ tokra. Dr. Varga János elvtárs szóbeli kiegészítését megtette. Kérdést tettek fel; dr. Vasas Joachim, dr. Csapó István, Szűcs Józsefné, Molnár János, Schmidt Rezső. A feltett kérdésekre dr. Varga János és Pászti József elvtársak ""választoltak. Hozzászólások: Dr. Vasas Joachim elvtárs; A téma napirendre kerülése indokolt volt f a káder- és személy­zeti munka hosszabbtávú igen fontos feladat. A középiskolák hatáskörileg a városi tanácshoz kerültek, közben megalakult a pedagógus pártbizottság, KISZ-bizottság. Együtt egységes irányítást kell megvalósítani* és körültekintő munkát végezni. Fontos, hogy a káder- és személyzeti munka is javuljon. Meg­győződésünk, ha emelni akarjuk a nevelő-oktató munka szinvo­nalat, ha hatékonyabban akarjuk megoldani a feladatokat, akkor tovább kell javitani a vezetés szinvonalat, s benne a káder­és személyzeti munkát is. Előbbre akarunk lépni ebben a témában, színvonalasabbá akar­juk tenni tevékenységünket. Ez a törekvés vezért bennünket, a végrehajtő bizottságot is, amikor ezt a témát napirendre tűzte. Megnövekedett elvárásokkal és igényekkel állunk szembe. A káder- és személyzeti munka elveinek következetes végrehaj­tása, érvényesítése komdy erőpróba elé állítják a megyeszék­helyből adódó, nem minden vonatkozásban pozitiv konzekvenciák. 150 fő pedagógus szeretne Egerbe kerülni, van egy sor jogos kérése pedagógus állás ügyben, de tapasztalható protekcioniz­mus is. Családi vonzata is van. Ez a nagy szám azt is jelenti, hogy választási lehetőség is van. A gyengéktől meg lehet sza­badulni. A megérett, időszerűvé vált kádercseréket meg kell oldani, nemcsak jogilag* de emberileg is tiszteségesen kell eljárni. A pedagógusok szakmai, politikai továbbképzése nem megoldott, és nem vagyunk meggyőződve arról, hogy a közeljövőben meg­oldódik. A napi feladatok megoldása nagyon leköti az osztályt. A táv­latokban gondolkodást - személyi kérdésekben, a kádermunkában is erősíteni kell. Tovább kell erősiteni az őszinteséget és a nyiltságot a kádermunkában. Fokozni kell az irányító, ellenőrző tevékenységet. Tovább kell erősiteni az osztályvzetőt és az osztály tekin­télyét.

Next

/
Oldalképek
Tartalom